713-0263/01 – Special Seminar (OS)

Gurantor departmentInstitute of Physical Education and SportsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Summarize and organize the expertise of field of study in terms of preparation for the final state examination.

Teaching methods

Seminars

Summary

Compulsory literature:

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2. BĚLOHLÁVEK, František; KOŠŤAN, Pavol; ŠULEŘ Oldřich. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-0396-X. BLÁHA, Jiří; MATEICIUC, Aleš; KAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 229 s. ISBN 80-251-0374-9. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1. BOHMAN, Ludvík; DRYJOVÁ, Libuše; WAVERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. Praha: Linde, 2004. 381 s. ISBN 80-7201-504-4. BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1. ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. 1. vyd. Praha: East West Publishing Company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5. ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management v tělesné výchově a sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 51 s. ISBN 978-80-246-0050-5. ČEPELKA, Oldřich. Průvodce neziskovým sektorem Evropské Unie II.díl. 1. vyd. Liberec: Obč. Nadace Omega, 2003. 177 s. ISBN 80-902376-4-9. CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 260 s. ISBN 80-247-0838-8. COOPER, John; LANE, Peter. Marketingové plánování: praktická příručka manažera. Přel. V. Dolanský. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 230 s. ISBN 80-7169-641-2. DĚDINA, Jiří; CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 339 s. ISBN 80-247-1300-4. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2.aktual. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 178 s. ISBN 80-86119-92-0. DURDOVÁ, Irena. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. 1.vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 86 s. ISBN 80-7329-075-8. DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. 121 s. ISBN 80-248-0130-2. DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. 84 s. ISBN 80-248-0827-7. EGER, Ludvík; JAKUBÍKOVÁ, Dagmar; JEŽEK, Jiří. Komunální tělovýchova a sport. 1. vyd. Plzeň: vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 74 s. ISBN 80-7082-477-8. FOOT, Margaret; HOOK, Caroline. Personalistika. Přel. J. Bláha, Z. Kaňáková, A. Mateiciuc. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 462 s. ISBN 80-7226-515-6. FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-7226-811-2. FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2004. 438 s. ISBN 80-86122-75-1. GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. HAUGE, Paul. Průzkum trhu. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2001, 234 s. ISBN 80-7226-917-8. HAVLÍČEK, Karel; KAŠÍK, Milan. Marketingové řízení malých a středních podniků. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 171 s. ISBN 80-7261-120-8. HELLEBRANDT, Vladimír. Zjazdové lyžovanie. 2. přeprac. vyd. Bratislava: Šport., 1990. 68 s. ISBN 80-7096-079-5. HERMOCHOVÁ, Soňa. Teambuilding. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 113 s. ISBN 80-247-1155-9. HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86929-04-3. HRADECKÝ, Mojmír. LANČA, Jiří. ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 179 s. ISBN 80-7169-955-0. JOUZA, Ladislav. Zákon o zaměstnanosti a předpisy související s komentářem. 1. vyd. Praha: Polygon, 2004. 470 s. ISBN 80-7273-111-4. KASSER, Barbara. Internet v praxi. Přel. M. Bartel. 1. vyd. Brno: SoftPress, 2001. 591 s. ISBN 80-86497-01-1. KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006. 142 s. ISBN 80-247-1677-1. KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 105 s. ISBN 80-247-1764-6. KOTLER, Philip. Marketing management. Přel. V. Dolanský, S. Jurnečka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6. KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, realizace a kontrola. Přel. V. Dolanský a kol. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Victoria Publishing, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2. KOTLER, Philip. Marketing od A do Z: osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Přel. H. Škapová. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Přel. P. Medek. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Přel. H. Machová a kol. 6.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin, Lane. Marketing management. Přel. Š. Černá, V. Faktor, T. Juppa. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. KOTÝNKOVÁ, Magdalena; NĚMEC, Otakar. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 199 s. ISBN 80-86419-48-7. KOUDELA, Vladimír; SCHEJBALOVÁ, Barbara. Ekonomická efektivnost investic. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. 83 s. ISBN 80-7078-825-9. KOZEL, R. Moderní Marketingový průzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, 277 s. ISBN: 80-247-0966-X. KYONG, Myong, Lee. Taekwondo. Přel. L. Česenková. 1. vyd. České Budějovice: Koop, 2005. 159 s. ISBN 80-7232-246-X. LEDNICKÝ, Václav. Základy managmentu. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. 165 s. ISBN 80-7048-017-3. LENERT, Jiří; MATULA, Vlastimil; MATUŠKOVÁ, Lucie. Informační management. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2005. 93 s. ISBN 83-86764-35-4. MALÁ, Vlasta a kol. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2002. 98 s. ISBN 80-245–0439-1. MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8. MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. MULIN, Bernard James; HARDY, Stephen; SUTTON, William, Anthony. Sports marketing. 2nd. ed. Champaign: Human Kinetics, 2000. 441 s. ISBN 0-88011-877-6. NOVOTNÝ, Jiří a kol. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 118 s. ISBN 80-245-0979-2. PAYNE, Adrian. Marketing služeb. Přel. V. Dobešová. Praha: Grada Publishing. 1996. 247 s. ISBN 80-7169-276-0. PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: ASPI, 2002. 441 s. ISBN 80-86395-21-9. PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 100 s. ISBN 80-247-1827-8. PILÁTOVÁ, Jana a kol. Daňová evidence 2008: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 4. aktual. vyd. Olomouc: Anag, 2008. 293 s. ISBN 978-80-263-479-8. PŘIBOVÁ, Marie. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 238 s. ISBN 80-7169-299-9. REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktual. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru : základy ekonomiky, teorie a řízení 1. vyd. Praha: Ekopress, 2001. 177 s. ISBN 80-86119-41-6. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. ŠEVČÍK, Pavel. Jak získat peníze od státu, bank a EU, aneb, Receptář podpor, dotací, záruk a úvěrů pro podnikání a investování. 1. vyd. Praha: Newfinances, 2004. 448 s. ISBN 80-903354-1-1. SAMUELSON, Paul Anthony; NORDHAUS, William. Ekonomie. Přel. M. Gregor a kol. 1. vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. ISBN 978-80-205-0590-3. STEINOVÁ, Martina. E-Marketing. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. ISBN 80-248-0363-1. ŠIMEK, Milan. Ekonomie trhu práce A. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 171 s. ISBN 978-80-248-1416-2. SKOPOVÁ, Marie; BERÁNKOVÁ, Jana. Aerobik: kompletní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-1746-3. SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2007. 199 s. ISBN 80-903609-5-5. SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 240 s. ISBN 80-247-0564-8. TOMAN, Miloš. Intuitivní reklama. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 250 s. ISBN 80-7261-139-9. TOPINKA, Jiří. Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů. 1. vyd. Praha: Olympia, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7376-014-4. TOPINKA, Jiří. Účetnictví tělovýchovných jednot a sportovních klubů. 1. vyd. Praha: Olympia, 2007. 213 s. ISBN 978-80-7376-015-1. TOPINKA, Jiří; STANJURA, Jan. Občanská sdružení ve sportu: právní, účetní a daňové problémy. 1. vyd. Olympia, 2001. 262 s. ISBN 80-7033-223-9. VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2001. 2,447 s. ISBN 80-86119-38-6. VAŠTIKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. VYSEKALOVÁ, Jitka; KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 221 s. ISBN 80-247-9067-X. WEIHRICH, Heinz; KOONTZ, Harold. Management. Přel. V. Dolanský. 1. vyd. (10. americké). Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7. WOKOUN, René. Strukturální fondy a obce I. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 146 s. ISBN 80-7357-138-2. ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding - cesta k efektivní spolupráci. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.