713-0263/01 – Odborný seminář (OS)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout a uspořádat odborné poznatky studijního oboru v rámci přípravy ke státní závěrečné zkoušce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 8. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2. BĚLOHLÁVEK, František; KOŠŤAN, Pavol; ŠULEŘ Oldřich. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 724 s. ISBN 80-251-0396-X. BLÁHA, Jiří; MATEICIUC, Aleš; KAŇÁKOVÁ, Zdeňka. Personalistika pro malé a střední firmy. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 229 s. ISBN 80-251-0374-9. BLAŽKOVÁ, Martina. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1095-1. BOHMAN, Ludvík; DRYJOVÁ, Libuše; WAVERKOVÁ, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. Praha: Linde, 2004. 381 s. ISBN 80-7201-504-4. BOUČKOVÁ, Jana a kol. Marketing. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1. ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management sportu. 1. vyd. Praha: East West Publishing Company, 2000. 172 s. ISBN 80-7219-010-5. ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management v tělesné výchově a sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 51 s. ISBN 978-80-246-0050-5. ČEPELKA, Oldřich. Průvodce neziskovým sektorem Evropské Unie II.díl. 1. vyd. Liberec: Obč. Nadace Omega, 2003. 177 s. ISBN 80-902376-4-9. CIPRA, Tomáš. Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 260 s. ISBN 80-247-0838-8. COOPER, John; LANE, Peter. Marketingové plánování: praktická příručka manažera. Přel. V. Dolanský. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 230 s. ISBN 80-7169-641-2. DĚDINA, Jiří; CEJTHAMR, Václav. Management a organizační chování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 339 s. ISBN 80-247-1300-4. DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86119-58-0. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2.aktual. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 178 s. ISBN 80-86119-92-0. DURDOVÁ, Irena. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. 1.vyd. Ostrava: Repronis, 2004. 86 s. ISBN 80-7329-075-8. DURDOVÁ, Irena. Sportovní management. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2002. 121 s. ISBN 80-248-0130-2. DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2005. 84 s. ISBN 80-248-0827-7. EGER, Ludvík; JAKUBÍKOVÁ, Dagmar; JEŽEK, Jiří. Komunální tělovýchova a sport. 1. vyd. Plzeň: vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 74 s. ISBN 80-7082-477-8. FOOT, Margaret; HOOK, Caroline. Personalistika. Přel. J. Bláha, Z. Kaňáková, A. Mateiciuc. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005. 462 s. ISBN 80-7226-515-6. FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 275 s. ISBN 80-7226-811-2. FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2. GRUBLOVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Ostrava: Repronis, 2004. 438 s. ISBN 80-86122-75-1. GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2. HAUGE, Paul. Průzkum trhu. Přel. V. Jungmann. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2001, 234 s. ISBN 80-7226-917-8. HAVLÍČEK, Karel; KAŠÍK, Milan. Marketingové řízení malých a středních podniků. 1. vyd. Praha: Management Press, 2005. 171 s. ISBN 80-7261-120-8. HELLEBRANDT, Vladimír. Zjazdové lyžovanie. 2. přeprac. vyd. Bratislava: Šport., 1990. 68 s. ISBN 80-7096-079-5. HERMOCHOVÁ, Soňa. Teambuilding. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 113 s. ISBN 80-247-1155-9. HOBZA, Vladimír; REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 2006. 191 s. ISBN 80-86929-04-3. HRADECKÝ, Mojmír. LANČA, Jiří. ŠIŠKA, Ladislav. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. JANEČKOVÁ, Lidmila; VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 179 s. ISBN 80-7169-955-0. JOUZA, Ladislav. Zákon o zaměstnanosti a předpisy související s komentářem. 1. vyd. Praha: Polygon, 2004. 470 s. ISBN 80-7273-111-4. KASSER, Barbara. Internet v praxi. Přel. M. Bartel. 1. vyd. Brno: SoftPress, 2001. 591 s. ISBN 80-86497-01-1. KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006. 142 s. ISBN 80-247-1677-1. KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce: jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 105 s. ISBN 80-247-1764-6. KOTLER, Philip. Marketing management. Přel. V. Dolanský, S. Jurnečka. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6. KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, realizace a kontrola. Přel. V. Dolanský a kol. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Victoria Publishing, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2. KOTLER, Philip. Marketing od A do Z: osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Přel. H. Škapová. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Přel. P. Medek. 1. vyd. Praha: Management Press, 2000. 258 s. ISBN 80-7261-010-4. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Přel. H. Machová a kol. 6.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. KOTLER, Philip; KELLER, Kevin, Lane. Marketing management. Přel. Š. Černá, V. Faktor, T. Juppa. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5. KOTÝNKOVÁ, Magdalena; NĚMEC, Otakar. Lidské zdroje na trhu práce: vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. 199 s. ISBN 80-86419-48-7. KOUDELA, Vladimír; SCHEJBALOVÁ, Barbara. Ekonomická efektivnost investic. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2000. 83 s. ISBN 80-7078-825-9. KOZEL, R. Moderní Marketingový průzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, 277 s. ISBN: 80-247-0966-X. KYONG, Myong, Lee. Taekwondo. Přel. L. Česenková. 1. vyd. České Budějovice: Koop, 2005. 159 s. ISBN 80-7232-246-X. LEDNICKÝ, Václav. Základy managmentu. 1. vyd. Ostrava: Akademie Jana Amose Komenského, 2000. 165 s. ISBN 80-7048-017-3. LENERT, Jiří; MATULA, Vlastimil; MATUŠKOVÁ, Lucie. Informační management. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2005. 93 s. ISBN 83-86764-35-4. MALÁ, Vlasta a kol. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2002. 98 s. ISBN 80-245–0439-1. MAREK, Dan; KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-13-8. MAŘÍK, Miloš a kol. Metody oceňování podniku: proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 492 s. ISBN 978-80-86929-32-3. MULIN, Bernard James; HARDY, Stephen; SUTTON, William, Anthony. Sports marketing. 2nd. ed. Champaign: Human Kinetics, 2000. 441 s. ISBN 0-88011-877-6. NOVOTNÝ, Jiří a kol. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 118 s. ISBN 80-245-0979-2. PAYNE, Adrian. Marketing služeb. Přel. V. Dobešová. Praha: Grada Publishing. 1996. 247 s. ISBN 80-7169-276-0. PEKOVÁ, Jitka; PILNÝ, Jaroslav. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: ASPI, 2002. 441 s. ISBN 80-86395-21-9. PERIČ, Tomáš. Výběr sportovních talentů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 100 s. ISBN 80-247-1827-8. PILÁTOVÁ, Jana a kol. Daňová evidence 2008: komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 4. aktual. vyd. Olomouc: Anag, 2008. 293 s. ISBN 978-80-263-479-8. PŘIBOVÁ, Marie. Marketingový výzkum v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 238 s. ISBN 80-7169-299-9. REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktual. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3. REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru : základy ekonomiky, teorie a řízení 1. vyd. Praha: Ekopress, 2001. 177 s. ISBN 80-86119-41-6. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2. ŠEVČÍK, Pavel. Jak získat peníze od státu, bank a EU, aneb, Receptář podpor, dotací, záruk a úvěrů pro podnikání a investování. 1. vyd. Praha: Newfinances, 2004. 448 s. ISBN 80-903354-1-1. SAMUELSON, Paul Anthony; NORDHAUS, William. Ekonomie. Přel. M. Gregor a kol. 1. vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. ISBN 978-80-205-0590-3. STEINOVÁ, Martina. E-Marketing. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. ISBN 80-248-0363-1. ŠIMEK, Milan. Ekonomie trhu práce A. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. 171 s. ISBN 978-80-248-1416-2. SKOPOVÁ, Marie; BERÁNKOVÁ, Jana. Aerobik: kompletní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-1746-3. SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec: (právní a ekonomické aspekty). 1. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2007. 199 s. ISBN 80-903609-5-5. SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 240 s. ISBN 80-247-0564-8. TOMAN, Miloš. Intuitivní reklama. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 250 s. ISBN 80-7261-139-9. TOPINKA, Jiří. Daňové povinnosti tělovýchovných jednot a sportovních klubů. 1. vyd. Praha: Olympia, 2007. 216 s. ISBN 978-80-7376-014-4. TOPINKA, Jiří. Účetnictví tělovýchovných jednot a sportovních klubů. 1. vyd. Praha: Olympia, 2007. 213 s. ISBN 978-80-7376-015-1. TOPINKA, Jiří; STANJURA, Jan. Občanská sdružení ve sportu: právní, účetní a daňové problémy. 1. vyd. Olympia, 2001. 262 s. ISBN 80-7033-223-9. VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2001. 2,447 s. ISBN 80-86119-38-6. VAŠTIKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9. VYSEKALOVÁ, Jitka; KOMÁRKOVÁ, Růžena. Psychologie reklamy 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 221 s. ISBN 80-247-9067-X. WEIHRICH, Heinz; KOONTZ, Harold. Management. Přel. V. Dolanský. 1. vyd. (10. americké). Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7. WOKOUN, René. Strukturální fondy a obce I. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 146 s. ISBN 80-7357-138-2. ZAHRÁDKOVÁ, Eva. Teambuilding - cesta k efektivní spolupráci. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 173 s. ISBN 80-7367-042-9.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Poznatky a metody jednotlivých disciplín oboru Sportovní management. 2. Zadání případových studií studentům z praxe, dokumentující propojenost jednotlivých předmětů v rámci oboru Sportovní management. 3. Prezentace případových studií studenty. 4. Diskuse o propojení teoretických východisek a praktické aplikace v rámci oboru Sportovní management. 5. Shrnutí poznatků vzhledem k pozadavkům SZZ.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku