714-0016/02 – Mathematics (M)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Jakub Stryja, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Jakub Stryja, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL30 doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc.
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of mathematics is train logical reasoning than mere list of mathematical notions, algorithms and methods. Students should learn how to analyze problems, distinguish between important and unimportant, suggest a method of solution and verify each step of an algorithm, generalize achieved results, analyze correctness of results with respect to given conditions, apply these methods while solving technical problems.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

Double and triple integrals and their applications. Line integral and its applications. Infinite series, power series.

Compulsory literature:

Kučera, Radek: Mathematics III, VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0802-1

Recommended literature:

Harshbarger, Ronald; Reynolds, James: Calculus with Applications, D.C. Heath and Company 1990 James, G.: Modern Engineering Mathematics. Addison-Wesley, 1992. ISBN 0-201-1805456

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky absolvování předmětu Podmínky pro udělení zápočtu (kombinované studium): Za účast na konzultacích v rozsahu 50 - 100 % může student získat 10 – 20 bodů, v případě účasti nižší může student získat 5 bodů za zpracování zadaného programu. Celkem maximálně 20 bodů Požadavky ke zkoušce: Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet z příslušného předmětu. Praktická část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk minimálně 25 bodů. Teoretická část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk minimálně 5 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů. Bodové hodnocení: 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek k teoretické části zkoušky 1. Dvojrozměrný integrál v obdélníku. 2. Dvojrozměrný integrál v obecné uzavřené oblasti. 3. Transformace dvojrozměrného integrálu. 4. Užití dvojrozměrných integrálů. 5. Trojrozměrný integrál v kvádru. 6. Trojrozměrný integrál v obecné uzavřené oblasti. 7. Užití trojrozměrných integrálů. 8. Pojem křivkového integrálu I. druhu, vlastnosti a výpočet. 9. Pojem křivkového integrálu II. druhu, vlastnosti a výpočet. 10. Greenova věta. 11. Nezávislost křivkových integrálů na integrační cestě. 12. Nekonečné číselné řady - definice, konvergence, divergence. 13. Nutná podmínka konvergence řad, kriteria konvergence řad s nezápornými členy 14. Nekonečná geometrická řada, řada harmonická, zobecněná harmonická a Leibnizova. 15. Funkční řady - definice, obor konvergence.

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz

Other requirements

No more requirements are put on the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Integral calculus of functions of several independent variables. Two-dimensional integrals on coordinate rectangle, on bounded subset of R2. 2 Transformation two-dimensional integrals. 3 Geometrical and physical applications. 4 Three-dimensional integrals on coordinate cube, on bounded subset of R3. transformation of three-dimensional integrals. 5 Geometrical and physical applications. 6 Line integral of the first and of the second kind. 7 Independence line integral on path, Green´s theorem. 8 Applications. 9 Series. Infinite number series. Definition, sum of a series, necessary convergence condition, harmonic series, geometric series. 10 Convergency tests, ratio test, Cauchy's root test, comparison test, integral test. 11 Alternating series - absolute and conditional convergency, Lebniz test. 12 Power series - convergency interval, radius of convergence, sum of a powerseries. 13 Taylor expansion, applications.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20  5
        Examination Examination 80 (80) 31 3
                Written exam Written examination 60  25 3
                Oral examination Oral examination 20  5
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2015/2016 Winter