714-0041/01 – Descriptive Geometry (DG)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits6
Subject guarantorMgr. Krista DudkováSubject version guarantorMgr. Krista Dudková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD88 Mgr. Krista Dudková
PLO20 Mgr. Eva Plocková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Ideal elements. Conics. Basic terms, focal properties. Basic properties of projection. Central projection, parallel projection. Central collineation and axial affinity in plane. Orthogonal projection with heights. Positional tasks. Metric tasks. The projection of a circle. Rectangular axonometry. Positional tasks. Metric tasks and the projection of a circle onto the coordinate planes. Elementary surfaces and solids. Basic terms and properties. Plane section. Intersections with a line. Tangent planes.

Compulsory literature:

[1] Restl, Č.: Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-537-3 [2] Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB, Ostrava 1996. ISBN 80-7078-388-5 [3] Urban: Deskriptivní geometrie I. SNTL Praha 1965. [4] Piska, Medek: Deskriptivní geometrie I, II. SNTL, Praha 1966. [5] Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1992. ISBN 80-7078-127-0 [6] Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl I, Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1994. ISBN 80-7078-263-3 [7] Cholevová, I., Lubojacký, B., Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1995. ISBN 80-7078-276-5 [8] Stejskalová, Vrbenská: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Axonometrická projekce. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1995. ISBN 80-7078-277-3 [9] Plocková, E.: Základní úlohy y konstruktivní a deskriptivní geometrie (Pracovní listy). Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-528-4

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Nevlastní prvky Projektivní rozšíření Eukleidovského prostoru. Kuželosečky Základní pojmy, ohniskové vlastnosti. Základní vlastnosti promítání Promítání středové, rovnoběžné. Středová kolineace a osová afinita mezi dvěma rovinami. Středová kolineace a osová afinita v rovině. Rovnoběžný průmět kružnice. Užití afinity k řešení úloh o elipse. Kótované promítání Zobrazení bodu, přímky, roviny. Úlohy polohy. Úlohy metrické. Průmět kružnice. Příčka mimoběžek, přímky daného spádu v rovině, roviny daného spádu proložené danou přímkou Pravoúhlá axonometrie Zobrazení bodu, přímky, roviny. Úlohy polohy. Úlohy metrické a průmět kružnice v souřadnicových rovinách. Elementární plochy a tělesa Základní pojmy a vlastnosti (hranol, krychle, jehlan, pravidelný čtyřstěn a osmistěn, válec, kužel, koule). Rovinný řez (ne na kuželi). Průsečíky s přímkou. Tečná rovina válce, kužele, koule.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner