714-0277/01 – Descriptive Geometry (BcDg)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Jiří Doležal
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
TUM20 RNDr. Milan Tůma
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to train development of space abilities • to handle by different types of projection methods, to understand to their principles, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to acquaint with geometric characteristics of curves and surfaces that are used in technical practice of a given specialization

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Descriptive geometry is a practical discipline which tries to improve development of space and creative abalities and logical thinking. First it shows commonly used types of projection methods. At the socond part the geometric characteristics of relevant curves and surfaces folows.

Compulsory literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005

Recommended literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek 1. Rovnoběžné promítání, souřadnicový systém. Kótované promítání - zobrazení základních útvarů, spád, průsečnice dvou rovin, otáčení roviny. 2. Mongeova projekce - zobrazení základních útvarů, polohové a metrické úlohy. 3. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení základních útvarů, zářezová metoda. 4. Kosoúhlé promítání - zobrazení základních útvarů, vojenská a kavalírní perspektiva. Nevlastní útvary. Základní pojmy středového promítání. 5. Lineární perspektiva - základní pojmy, vázané metody. 6. Křivky - obecný úvod. Kružnice, elipsa. 7. Další kuželosečky. Šroubovice. 8. Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky. 9. Šroubové plochy - přímkové, cyklické. 10. Přímkové plochy. Rozvinutelné přímkové plochy. Zborcené plochy, zborcené kvadriky. 11. Konoidy, konusoidy a další zborcené plochy. 12. Translační, klínové plochy a další plochy stavební praxe. 13. Řezy, průniky ploch, klenby - ukázky konkrétních příkladů. 14. Rezerva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1. Seznámení. Úvod do střech a do osvětlení. 2. Řešení střech v kótovaném promítání. Osvětlení a konstrukce modelu vyřešené střechy. 3. Střechy se zakázanými okapy - osvětlení a zobrazení v Mongeově promítání. 4. Střecha se zastavěným koutem - zobrazení pomocí zářezové metody a osvětlení v pravoúhlé axonometrii. 5. Střešní okapy v různé výšce - zobrazení a osvětlení v kosoúhlém promítání. 6. Zobrazení a osvětlení vyřešené střechy ve dvoj- a trojúběžníkové perspektivě. 7. Kruhový oblouk a šroubovice v různých projekcích. 8. Rotační plochy v Mongeově promítání a ve vojenské perspektivě. 9. Schodová plocha a vinutý sloupek. 10. Hyperbolický paraboloid. Rotační zborcený hyperboloid. 11. Kruhový a parabolický konoid. Plocha Štramberské trúby. 12. Montpellierský a Marseilleský oblouk. Plocha šikmého průchodu. 13. Hacarova a další plochy stavební praxe. 14. Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0
                Project Project 5  0
                Written exam Written test 5  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 60  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B3502) Architecture and Construction (3501R011) Architecture and Construction P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner