714-0305/01 – Mathematics Seminary (SzM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits1
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorRNDr. Helena Vrbenská
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

The set of real numbers, operations with algebraic expressions, equations and inequalities, functions, exponential and logarithmic equations, trigonometric functions and equations, analytic geometry, arithmetic and geometric sequences.

Compulsory literature:

Boháč, Z.-Burda, P.-Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996. Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1991. Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. Středoškolské učebnice matematiky.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova cvičení 1. Základy matematické logiky: konstanta, proměnná, výrok, operace s výroky. Teorie množin: druhy množin, operace s množinami, číselné množiny, intervaly. 2. Úpravy algebraických výrazů: mnohočleny, zlomky, mocniny, odmocniny. 3. Úpravy algebraických výrazů: mnohočleny, zlomky, mocniny, odmocniny. 4. Rovnice: lineární, lineární s parametrem, kvadratické (i v oboru komplexních čísel), iracionální, soustavy dvou lineárních i nelineárních rovnic o dvou neznámých. 5. Nerovnice: lineární, v součinovém a podílovém tvaru (řešení pomocí nulových bodů), kvadratické, soustavy. 6. Absolutní hodnota.Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou ( řešení pomocí nulových bodů). 7. Funkce: vlastnosti, definiční obor, funkce lineární, kvadratická, kubická , iracionální, lomená. 8. Exponenciální a logaritmické funkce. Pravidla pro logaritmování, logaritmování a odlogaritmování výrazů. Exponenciální rovnice a nerovnice. 9. Goniometrické funkce, jejich grafy a hodnoty. Goniometrické rovnice a nerovnice. 10. Analytická geometrie v rovině: vektory, přímka - typy rovnic, graf, kružnice - typy rovnic, určení středu a poloměru doplněním na čtverec. 11. Elipsa, hyperbola (graf lineární lomené funkce), parabola (graf kvadratické funkce). Určení základních parametrů doplněním na čtverec. 12. Posloupnosti a řady. 13. Komplexní čísla. 14. Závěrečný test.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner