714-0341/03 – Constructive Geometry I (KGI)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits4
Subject guarantorRNDr. Milan Doležal, CSc.Subject version guarantorRNDr. Milan Doležal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL10 RNDr. Milan Doležal, CSc.
TUM20 RNDr. Milan Tůma
Fiktivní Uživatel
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Focus properties of conic sections. The two-plane method: representation of point, line and plane, the basic position problems. Perspective affinity. Orthogonal axonometry, the basic position problems. Orthogonal image of circle. Prismatic surface, prism, section of plane and prism. Cylindrical surface, cylinder, section of plane and cylinder. Pyramidal surface, pyramid, section of plane and pyramid. Conical surface, cone, section of plane and cone. Central collineation. Spherical surface. Intersection of line with surface and solid.

Compulsory literature:

Láníček, J.: Deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB Ostrava, 1989 Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.: Mongeovo promítání Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997 Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.: Pravoúhlá axonometrie Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996 Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. - Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. - Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967 Medek, V. - Zámožík,J.: Konstr. geom. pre technikov, ALFA, Bratislava, 1978 Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB Ostrava, 1992.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Úvod do předmětu konstruktivní geometrie. Mongeova projekce - zobrazení bodu, přímky, roviny. 2. Mongeova projekce - základní úlohy polohy. 3. Mongeova projekce - základní úlohy metrické. 4. Osová afinita. 5. Pravoúhlá axonometrie - trimetrie, dimetrie, izometrie, technická dimetrie. Zobrazení bodu, přímky, roviny. 6. Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy. 7. Pravoúhlý průmět kružnice. (Proužková konstrukce elipsy, sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce). 8. Zobrazení kružnice v Mongeově projekci a v pravoúhlé axonometrii. 9. Hranolová plocha, hranol, řez rovinou. 10. Válcová plocha, válec, řez rovinou. 11. Středová kolineace. 12. Jehlanová plocha, jehlan, řez rovinou. 13. Kuželová plocha, kužel, řez rovinou. 14. Kulová plocha, koule, řez rovinou. Princip konstrukce průsečíků přímky s plochou a tělesem. Cvičení 1. Ohniskové vlastnosti elipsy. 2. Ohniskové vlastnosti hyperboly. 3. Ohniskové vlastnosti paraboly. 4. Konstrukce kuželoseček z daných prvků. 5. Základní úlohy polohy v Mongeově projekci. 6. Základní úlohy polohy v Mongeově projekci. 7. Metrické základní úlohy v Mongeově projekci. 8. Metrické základní úlohy v Mongeově projekci. 9. Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii. 10. Základní úlohy polohy v pravoúhlé axonometrii. 11. Konstrukce kružnice v Mongeově projekci a v pravoúhlé axonometrii. 12. Konstrukce hranolů a jehlanů z daných prvků. 13. Konstrukce válců a kuželů z daných prvků. 14. Konstrukce koule z daných prvků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner