714-0342/04 – Constructive Geometry II (KGII)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorRNDr. Milan Doležal, CSc.Subject version guarantorRNDr. Milan Doležal, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL10 RNDr. Milan Doležal, CSc.
Fiktivní Uživatel
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Surfaces of rotation, tangent plane, section of plane and surfaces. Quadrics of rotation, section of plane and quadrics. One-sheet hyperboloid of rotation. Intersections of quadrics of rotation. Circular helix: definition, moving trihedron, leading cone of tangents. Spiral surfaces: describing, classification, properties. Principles of the plane kinematical geometry: evolute, involute, cycloids

Compulsory literature:

Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995. Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5: Křivky a plochy technické praxe, Ostrava 1999. Urban, A. - Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha 1967. Piska, R. - Medek, V.: Deskriptivní geometrie II. SNTL, Praha 1966. Hajkr, O., - Láníček, J.: Deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava 1989.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Rotační plochy - vytvoření, meridiány, rovnoběžky, tečná rovina. Zobrazení plochy v Mongeově projekci a v pravoúhlém promítání na nárysnu. Řez plochy rovinou. 2. Rotační kvadratické plochy - vytvoření, klasifikace, řezy rovinou. 3. Zborcený rotační hyperboloid. 4. Průniky rotačních ploch - metody konstrukce v závislosti na vzájemné poloze os ploch a na volbě zobrazovací metody. 5. Průniky rotačních kvadratických ploch - průmět do roviny určené jejich rovnoběžnými nebo různoběžnými osami. Šroubovice - definice, průvodní trojhran, řídící kužel tečen. 6. Šroubové plochy - vytvoření, klasifikace, vlastnosti, zobrazení. 7. Základy rovinné kinematické geometrie - kotálivý pohyb, evoluta a evolventa, cykloidy. 8. Cvičení 1. Řezy hranolů a jehlanů rovinou. 2. Řezy válců rovinou. 3. Řezy kuželů rovinou. 4. Řezy koule rovinou. Průsečíky přímky s tělesem. 5. Rotační plochy - zobrazení, konstrukce tečné roviny. 6. Řezy rotační plochy rovinou. 7. Průniky rotačních ploch. 8. Konstrukce a zobrazení rotačních kvadratických ploch. 9. Řezy rotačních kvadratických ploch rovinou. 10. Řezy rotačních kvadratických ploch rovinou. 11. Průniky rotačních kvadratických ploch. 12. Konstrukce a zobrazení šroubovice, průvodní trojhran. 13. Šroubové plochy přímkové - klasifikace, zobrazení, tečná rovina, řez rovinou. 14. Šroubové plochy přímkové - klasifikace, zobrazení, tečná rovina, řez rovinou.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner