714-0351/01 – Computers and Algoritmization (PaA)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits3
Subject guarantorprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV16 doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 15+5

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Algorithmization: algorithms, basic operational structures , block diagrams. Hardware and software, operating system, Turbo Pascal environment. Programming in Pascal: constants, standard types, variables, declaration and definition. Basic commands, input, output and structured commands. Types defined by users, array. String and commands for strings. Procedures and functions, declaration, value and variable parameters. Recursion. Block structure of the program. Types record, set and text file. Standard units.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Princip činnosti počítače, algoritmizace úloh. 2. Tvorba vývojových diagramů, struktura programu v jazyku Pascal. 3. Jednoduché příkazy, příkaz if. 4. Příkazy cyklu while, repeat. 5. Příkaz cyklu for. Strukturovaná proměnná pole. 6. Procedury a funkce, standardní funkce. 7. Soubor, práce se souborem. 8. Další datové typy - interval, záznam, množina. 9. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytvoření matice (vypsáním prvků, pomoci kroku). Skládání matic. Uložení a načtení proměnných (soubory *.mat a *.txt). Řetězce. Příkazy size, length, cd, dir, delete, diary, funkce zeros, eye, ones, rand, magic, diag, tril, triu, max, min, sum. Matematické funkce exp, sin, round atp. 10. Tvorba grafu funkce jedné a dvou proměnných, parametrické křivky v rovině a prostoru. Příkazy plot, plot3, xlabel, ylabel, zlabel, title, axis, text, gtext, mesh, surf, contour. 11. Podmíněný příkaz if, příkazy cyklu for, while. 12. Programování v Matlabu. Příkazový M-soubor, funkční M-soubor. Vstup a výstup. 13. Rezerva Cvičení 1. Spuštění počítače, prostředí Windows, práce s myší, práce s okny, spuštění programu, tvorba ikon, správa dat ve Windows. 2. Integrované prostředí jazyka Pascal, proměnná, přiřazení, konstanty, čtení z klávesnice, výpis na obrazovku. 3. Jednoduchý program a jeho spuštění. 4. Práce s cyklem. 5. Jednodimenzionální a dvoudimenzionální pole. 6. Vytvoření procedury. Zadání programu. 7. Vypracování programu. 8. Písemný a praktický test, odevzdání programu. 9. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytvoření matice (vypsáním prvků, pomoci kroku). Skládání matic. Uložení a načtení proměnných (soubory *.mat a *.txt). Řetězce. Příkazy size, length, cd, dir, delete, diary, funkce zeros, eye, ones, rand, magic, diag, tril, triu, max, min, sum. Matematické funkce exp, sin, round atp. 10. Tvorba grafu funkce jedné a dvou proměnných, parametrické křivky v rovině a prostoru. Příkazy plot, plot3, xlabel, ylabel, zlabel, title, axis, text, gtext, mesh, surf, contour. 11. Podmíněný příkaz if, příkazy cyklu for, while. 12. Zadání úlohy. 13. Písemný a praktický test 14. Odevzdání úlohy. Udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner