714-0384/02 – Computing Technics and Graphic Systems IV (VTGS4)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorRNDr. Irena Rychtarová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Alumni comprehend the principles of methods numerical analysis and the theory of matrices in numerical analysis. The students use aplication programs Matlab, Derive, Maple and MatCAD.

Compulsory literature:

Boháč,Z.-Častová,N.:Základní numerické metody. Skriptum VŠB, Ostrava. Mika,S.:Numerické metody algebry MVŠT, STNL 1982. Přikryl,P.:Numerické metody matematické analýzy. MVŠT, STNL 1985. Ralston,A.:Základy numerické matematiky. Academia 1973.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Základní pojmy. Problematika numerických výpočtů. Zdroje a typy chyb. 2. Metody pro řešení algebraických a transcendentbích rovnic. 3. Řešení soustav lineárních rovnic. 4. Interpolace. Aproximace metodou nejmenších čtverců. 5. Numerický výpočet integralu. 6. Řešení obyčejných difernciálních rovnic. 7. Rezerva. Cvičení 1. Základy práce se systémem Derive. 2. Základy práce se systémem Matlab. 3. Polynomy v Matlabu. Separace kořenů. Metoda půlení intervalu. 4. Metoda regula falsi. Metoda Newtonova. Metoda iterační. 5. Výpočet LU - rozkladu a jeho použití k řešení soustavy lineárních rovnic, výpočtu inverzní matice a determinantu. 6. Iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic. 7. Lagrangeův polynom. Obecný Newtonův a jeho modifikace pro ekvidistantní uzly. 8. Aproximace metodou nejmenších čtverců. 9. Obdélníkové, lichoběžníkové a Simpsonovo pravidlo pro výpočet integrálu. 10. Richardsonova extrapolace. Gaussovy kvadraturní formule. 11. Eulerova metoda a její modifikace. 12. Klasická metoda Runge-Kutta. 13. Adamsovy explicitní a implicitní metody. Algoritmus PECE. 14. Rezerva. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.