714-0385/03 – Computing Technics (VT)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits3
Subject guarantorprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
HOM44 PaedDr. Zdenka Homolová
KOT31 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
KUC14 prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
OTI73 Mgr. Petr Otipka, Ph.D.
RYH40 RNDr. Irena Rychtarová
S1M30 Doc. PaedDr. Vladislav Šmajstrla
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
TAN30 Mgr. Miloslava Tannenbergová
SVO19 Mgr. Ivona Tomečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of the course is to acquaint with basic principles of problem solving using computers and to master the standard programs that make it possible to solve problems. The students are learned to use functions in programs Excel and Matlab and to make up their original functions. The part of the course is devoted to proposing algorithms and programing.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

The course extends PC experiences and using of internet. The students master to use internet sources and solve special problems that arise in the other courses of their study. Namely the following themes are presented: making of own web-pages; computations with fundamental mathematical functions; plotting of curves and surfaces; solving of linear systems, computations of inverse matrices and determinants. The standard programs Excel and Matlab are used during the course. The part of the course is devoted to basic of making algorithms and programing.

Compulsory literature:

1. Mark S. Gockenbach: A Practical Introduction to Matlab, at http://www.math.mtu.edu/~msgocken/intro/intro.html. 2. Introduction to Excel 2003, at http://www.ischool.utexas.edu/technology/tutorials/office/excel/

Recommended literature:

1. http://www.usd.edu/trio/tut/excel/ 2. http://www.math.utah.edu/lab/ms/matlab/matlab.html#top

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy použití počítače. Tvorba textových dokumentů ve Wordu. Formátování textu. Vkládání a tvorba obrázků, vkládání matematických objektů. 2. Základy použití Excelu. Popis obrazovky: sešit, listy, buňka, adresa buňky. Formátování tabulek. Standardní funkce. Aritmetické výrazy – pravidla vyhodnocování. Analýza dat - řešení vybraný úloh. 3. Tvorba grafů v Excelu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. 4. Základní úlohy lineární algebry. Násobení matic, výpočet inverzní matice, řešení soustav lineárních rovnic. 5. Vytváření funkcí v Excelu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 1. programu. 6. Test 1. Program pro řešení rovnic f(x) = 0 metodou půlení intervalu v Excelu. Vytváření zadaných programů. 7. Odevzdání 1. programu. Úvod do Matlabu: spuštění, nápověda, demonstrace, pracovní proměnná a pracovní prostor. Vytváření matic a vektorů. Uložení a načtení dat. Základní operace a jejich použití. Pravidla vyhodnocování aritmetických výrazů. 8. Úloh lineární algebry v Matlabu. Výpočet hodnosti matice, determinantu, řešení soustavy lineárních rovnic, výpočet inverze. Maticové soustavy. Posouzení výpočetní náročnosti. 9. Tvorba grafů v Matlabu a jejich formátování. Graf funkce jedné proměnné, graf parametricky zadané křivky, graf funkce dvou proměnných. 10.Zápis posloupnosti příkazů Matlabu do m-souboru (m-scriptu), opravy m-souborů, spuštění m-souboru v pracovním okně Matlabu. 11.Vytváření funkcí v Matlabu. Základní příkazy: podmíněný příkaz, příkazy cyklu. Zadání 2. programu. 12.Test 2. Program pro řešení rovnic f(x) = 0 metodou půlení intervalu v Matlabu. Vytváření zadaných programů. 13.Odevzdání 2. programu. Demonstrace použití symbolického toolboxu: vyšetření průběhu funkce. 14.Závěrečné hodnocení a udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 30  0 3
        Written exam Written test 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering (00) Bachelor Machanical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.