714-0391/01 – Probability and Statistics (PaST)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorMgr. Petr Otipka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN70 RNDr. Věra Janků
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Probabilities of random events: axioms of probability, conditional probability, independence. Random variables: discrete random variables, continuous random variables, expected values. Important practical distributions of discrete and continuous random variables.Estimating of parameters of population. Testing of hypotheses.

Compulsory literature:

Pavelka, L.-Doležalová, J.: Pravděpodobnost a statistika. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. Škrášek, S.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky III. SNTL, Praha 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Kombinatorika. Náhodné jevy, operace s nimi, pojem neslučitelnosti a úplnosti, jevové pole. Axiom zavedení pojmu pravděpodobnosti. 2. Definice pravděpodobnosti jevů - klasická, geometrická, statistická. Podmíněná pravděpodobnost. 3. Pravděpodobnost operací s jevy, pojem úplné pravděpodobnosti. Opakované pokusy. 4. Náhodná veličina, její druhy. Zákony rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Momentové číselné charakteristiky náhodných veličin. 5. Kvantilové číselné charakteristiky náhodných veličin. Základní typy rozdělení pravděpodobnosti diskrétní a spojité náhodné veličiny. 6. Náhodný vektor, rozdělení pravděpodobnosti, číselné charakteristiky. 7. Statistický soubor. Statistický soubor s jedním argumentem, momentové charakteristiky, zpracování statistického souboru. 8. Kvantilové charakteristiky statistického souboru s jedním argumentem. Statistický soubor se dvěma argumenty, jeho charakteristiky. 9. Lineární regrese. 10. Základní statistický soubor, věty o rozdělení výběrových charakteristik. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. 11. Testování statistických hypotéz. Testy významnosti pro disperze. 12. Testy významnosti rozdílu středních hodnot. 13. Testy shody. 14. Testy extrémních odchylek, testy hypotéz o korelačním koeficientu. Cvičení 1. Kombinatorika, základní pojmy pravděpodobnosti. 2. Jevová algebra. Nepodmíněná pravděpodobnost. 3. Podmíněná pravděpodobnost. Pravděpodobnost operací s jevy. 4. Úplná pravděpodobnost. Opakované pokusy. 5. Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, číselné charakteristiky. 6. Typy rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Normální rozdělení. 7. Náhodný vektor, výpočet charakteristik. 8. Zpracování jednoargumentového statistického souboru. 9. Zpracování dvouargumentového statistického souboru. 10. Lineární regrese. 11. Bodové a intervalové odhady parametrů základního souboru. 12. Testování hypotéz. 13. Testování hypotéz. 14. Testování hypotéz.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.