714-0541/02 – Descriptive Geometry (Dg)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorRNDr. Čestmír RestlSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD88 Mgr. Krista Dudková
LUB30 RNDr. Bedřich Lubojacký
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Ideal elements. Conics. Basic terms, focal properties. Basic properties of projection. Central projection, parallel projection. Central collineation and axial affinity in plane. Orthogonal projection with heights. Positional tasks. Metric tasks. The projection of a circle. Topographic surfaces. Basic terms. Some curves on topographic surfaces. The section of the topographic surface with a plane. Intersections of topographic surfaces. Rectangular axonometry. Positional tasks. Metric tasks and the projection of a circle onto the coordinate planes. The block-diagram of a topographic surface. Elementary surfaces and solids. Basic terms and properties. Plane section. Intersections with a line. Tangent planes.

Compulsory literature:

Restl, Č.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Urban: Deskriptivní geometrie I, Piska, Medek: Deskriptivní geometrie I, II, Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl I, Ohniskové vlastnosti kuželoseček Skriptum VŠB, Ostrava Cholevová, I., Lubojacký, B., Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB, Ostrava Stejskalová, Vrbenská: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Axonometrická projekce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu přednáška Základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Afinita mezi dvěma rovinami. Osová afinita v rovině. Křivka afinní ke kružnici. Proužková, trojúhelníková, Rytzova konstrukce elipsy. Kótované promítání. Mongeovo promítání. Pravoúhlá axonometrie. Úlohy o tělesech - řezy rovinou, průsečíky s přímkou. Křivky. Šroubovice. Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky. Rotační jednodílný hyperboloid. Přímkové plochy. Rozvinutelné plochy. Zborcené plochy. Hyperolický paraboloid. Konoidy a další plochy stavební praxe. Šroubové plochy. Topografické plochy - základní úlohy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner