714-0551/01 – Computing Technics and Algorithms (VTA)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Mgr. Ivan KolomazníkSubject version guarantordoc. Dr. Mgr. Ivan Kolomazník
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOH10 doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
KOL70 doc. Dr. Mgr. Ivan Kolomazník
PRA76 Ing. Pavel Praks, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of the course is to acquaint with basic principles of problem solving using computers, to acquaint with basic abstract data types and to master their implementation and exploitation. The students shall gain knowledge and skills necessary for algorithm design, coding in a programming language (Delphi) and debugging.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Concepts of algorithmic problem solving, an introduction to programming methodology. Programming language Pascal: Constants, variables, identifiers. Simple data types, ordinal types. Expressions. Pascal program structure. Assignment statement, I/O statements, compound statement, conditional statements, loop statements. Structured data types. Arrays, strings, records, sets, files, text files. Procedure and function definition, call by value parameters, call by reference. Block structure. Local and global variables, recursion.

Compulsory literature:

Kolomazník, I.: Computer Technics and Algorithms, VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0799-8

Recommended literature:

Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall, New Jersey, 1976.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

1. odevzdání čtyř programů , 2. absolvován tří písemných prací (každá práce 0 - 5 bodů), 3. účast ve cvičení je povinná, 20% neúčasti lze omluvit.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod Algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmů pomocí vývojových diagramů, algoritmizace úloh, simulace práce počítače. Programovací jazyk Pascal. Konstanty, proměnné, identifikátory. Standardní datové typy, ordinální typy. Výrazy. Struktura programu v jazyku Pascal. Přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu. Složený příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu. Strukturované datové typy. Typ pole, pole polí. Řetězce, záznamy. Množiny. Práce se soubory, textové soubory. Podprogramy. Deklarace a volání podprogramu, formální a aktuální parametry, volání parametrů hodnotou a odkazem. Bloková struktura, lokální a globální proměnné. Rekurze, rekurzivní procedury a funkce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2110T999) Splečné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T999) Společné studium FBI - II P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T999) Společné studium HGF P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.