714-0553/01 – Computer Graphics - HI (PG)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits3
Subject guarantorMgr. Jiří DoležalSubject version guarantorMgr. Jiří Doležal
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to understand a difference between raster and vector graphics, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to handle by basic graphics formats • to acquaint with geometric and physical principles of 3D modeling • to know how to characterize curves and surfaces that are used in computer graphics

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

Basic color systems: RGB and CMY(K) systems. Ray-tracing method: principle, properties, POV-Ray. Display system: CRT monitor, LCD panel, graphics card. Anti-aliasing: emergence and suppression of alias. Graphical formats: basic bitmap formats, other types of formats, methods of compression of graphical data. Curves of computer graphics: types, properties. Surfaces of computer graphics: types, patches, properties.

Compulsory literature:

Computer graphics / Jiří Doležal. - 1st ed.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 33 l. : il. ISBN 80-248-0902-8

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu 1. Opakování geometrie a programování Geometrická zobrazení, transformace souřad. soustavy (maticové vyjádření a homogenní souřadnice) v rovině a v prostoru Rovnice zobrazovacích metod (rovnoběžné a středové promítání - kótované, Mongeovo, axonometrie, kosoúhlé, perspektiva) Procedurální výstavba programů v počítačové grafice 2. Křivky a plochy v počítačové grafice Vyjádření křivek a ploch - explicitní, implicitní, parametrické a vektorové Fergusonova kubika Spline funkce a křivka (kubický spline, parametrizace) Bézierovy křivky B-spline křivky Plochy Coonsova typu Bézierovy plochy 3. Technické prostředky počítačové grafiky Grafická vstupní a výstupní zařízení, grafické adaptéry Rastrová a vektorová grafika Grafické standardy - pro vstup a výstup grafické informace, pro výměnu grafických dat, pro uživatelská rozhraní 4. Programové prostředky pro počítačovou grafiku Systém GFS Grafické prostředky jazyka Turbo-Pascal (unit Graph) 5. Interaktivní grafika Základní principy a techniky interaktivní grafiky Interaktivní úlohy Grafická uživatelská rozhraní 6. Algoritmy počítačové grafiky Základní grafické prvky (bod, úsečka, kružnice) Vyplňování oblastí Ořezávání (úsečky, mnohoúhelníku, textu) Modely těles (hranová, plošná, objemová reprezentace) Operace s tělesy (transformace, množinové operace) Zobrazování prostorových objektů (grafů funkcí dvou proměnných) 7. Aplikační grafické systémy CAD a počítačová grafika Grafické možnosti ve Windows, CorelDRAW, Maple

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 50  0
        Written exam Written test 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner