714-0555/05 – Descriptive Geometry and Computer Graphics (DGPG)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Jiří DoležalSubject version guarantorMgr. Jiří Doležal
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER0007 Mgr. František Červenka
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to train development of space abilities • to handle by different types of projection methods, to understand to their principles, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to know how to solve tasks of topographical surfaces • to understand a difference between raster and vector graphics, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to handle by basic graphics formats

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The course creates a bridge between traditional and modern concepts of solving 3D geometric tasks and display them in 2D. There are shown the benefits and disadvantages of different approaches, their mutual relations and connections with regard of practical use...

Compulsory literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics-Principles and Practise. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočtové a zkušební požadavky Podmínky udělení zápočtu - docházka a odevzdání zápočtových příkladů (v programu Google SketchUp a vyrýsovaných) Zkouška - zkouška bude rozdělena na dvě části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - teoretická otázka Seznam zkušebních otázek 1. 2D počítačová grafika 2. 3D počítačová grafika 3. Středové promítání 4. Rovnoběžné promítání 5. Kótované promítání 6. Axonometrie 7. Topografické plochy Bodové hodnocení - při udělení zápočtu je možno získat max. 20 bodů - praktická část zkoušky je hodnocena max. 60 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Další požadavky na studenta

They are no other requests fo students.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Outline of lectures 1. Introduction to descriptive geometry. Introduction to computer graphics. 2. 3D modelling with Google SketchUp software. 3. Parallel projection. 4-5. Orthogonal projection with dimensions. 6-8. Topographical surfaces. 9-10. Axonometry 11. Other imaging methods 12. Ray tracing method and POV-Ray. 13. Graphic formats. 14. Reserve.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 20  5
        Examination Examination 80 (80) 30
                Písemná zkouška Written examination 60  25
                Ústní zkouška Oral examination 20  5
Mandatory attendence parzicipation: 100%

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R028) Environmental Biotechnology P Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner