714-0556/03 – Geometry with Computer (GP)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Subject version guarantorMgr. František Červenka
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER0007 Mgr. František Červenka
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DOL75 Mgr. Jiří Doležal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to solve planimetric and stereometric tasks with the help of computer • to know how to characterize geometric curves and surfaces by synthetic and also analytic way • to acquaint with geometric and physical principles of 3D modeling

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work
Other activities

Summary

The course combines geometric and computer disciplines - planimetry, stereometry, analytic geometry, 3D modeling, computer graphics and programming. In the exercise there is used free software GeoGebra and POV-Ray.

Compulsory literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics-Principles and Practise. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990.

Recommended literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005. Foley, J., van Dam, A., Feiner, S., Hughes, J.: Computer Graphics-Principles and Practise. 2nd ed., Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočtové a zkušební požadavky Podmínky udělení zápočtu - jedinou podmínkou je prokazatelně odvedená práce na semestrálním projektu Semestrální projekt - vytvoření animované videosekvence dle vlastního námětu pomocí programu POV-Ray - námětem se myslí pokud možno reálná scéna s několika objekty ve vhodné kompozici - na jednom námětu může spolupracovat až 2-členný tým - u výtvoru v prostředí programu POV-Ray se hodnotí: vhodná volba geometrických objektů, úroveň provedení jejich vnějšího vzhledu, užití množinových operací CSG, realizace většího počtu stejných nebo podobných objektů pomocí programátorských direktiv (užití cyklů, podmínek apod.), přehlednost zdrojového kódu (užití poznámek), parametrizace objektů ve scéně (vhodné názvy parametrů), výsledná animace - celkově se hodnotí: nápad, užití co největšího počtu probraných objektů a možností, užití neprobraných objektů a možností (vlastní iniciativa) Zkouška - zkouška bude rozdělena na dvě části a je možno ji absolvovat v jednom řádném a dvou opravných termínech - praktická část - obhajoba semestrálního projektu - teoretická otázka Bodové hodnocení - praktická část zkoušky je hodnocena max. 80 body, minimálně je nutné získat 25 bodů - u teoretické části lze dosáhnout max. 20 bodů, minimálně je potřeba mít aspoň 5 bodů - celkové hodnocení se řídí standardní tabulkou body známka 86-100 1 výborně 66-85 2 velmi dobře 51-65 3 dobře 0-50 4 nevyhověl(a)

E-learning

Další požadavky na studenta

They are no other requests fo students.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The program of lectures ================= 1 Basic geometric objects (point, line, plane), terms and constructions 2 Planimetry - properties of triangles 3 Planimetry - basic constructions of triangles (altitudes, medians, angles) 4 Planimetry - advanced constructions of triangles (identity mappings, inscribed circle, add to trapezium) 5 Planimetry - homothety (tangent of two circles, triangle inscribed to square) 6 Conics - derived from right circular conical surface, the definition of an ellipse 7 Conics - construction of an ellipse of the specified elements 8 Conics - definition and construction of a hyperbola 9 Conicc - definition and construction of a parabola 10 Kinematic Geometry - elliptical and cadioidical motion 11 Kinematic Geometry - conchoidical and cyclical movements 12 Stereometry - cuts of a cube 13 Stereometry - cuts of other solids 14 Reserve Program of exercises and seminars + individual students' work ============================================= 1 Introduction to PovRAY, basic elements of the scene (camera, light, background) 2 Basic solids (sphere, cylinder, cone, cuboid) 3 Colors, textures 4 Transformations (translation, rotation, scaling) 5 Set operations (union, intersection, difference) 6 Practical Workshop - creating of a realistic static scene 7 PovRay programming (variables, while loop) 8 Implicit surfaces (BLOB) 9 Programming in PovRay (mathematical function) 10 Practical Workshop - creating dynamically generated static scene 11 Animation (clock variables and framenumber) 12 Animation (controlling of animated objects trajectories) 13 Practical Workshop - realistic animation of static scene 14 Practical Workshop - Preparation of semestral project

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 20  5
        Examination Examination 80 (80) 30
                Písemná zkouška Written examination 60  25
                Ústní zkouška Oral examination 20  5
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P English Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P English Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P English Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner