714-0566/04 – Bakalářská Matematika I (BM I)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
DRO03 Mgr. Jaroslav Drobek, Ph.D.
KOT31 RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplní předmětu je zavedení obvyklých matematických pojmů a výklad jejich vzájemných vztahů v návaznosti na metody řešení vybraných úloh ze tří základních částí vysokoškolské matematiky, podle nichž je učební látka členěna. V části Diferenciální počet je hlavním motivem příprava na všeobecné využití derivace reálné funkce jedné reálné proměnné. V části Lineární algebra je kladen důraz na výklad základních metod řešení soustav lineárních rovnic. V části Analytická geometrie jsou na základě vektorového počtu popsány základní lineární útvary trojrozměrného Euklidovského prostoru a prostředky umožňující vyhodnocení jejich vzájemné polohy po stránce kvalitativní i kvantitativní.

Povinná literatura:

Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R., Kreml.P: Matematika I, Učební texty VŠB-TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1296-0, www.studopory.vsb.cz

Doporučená literatura:

Škrášek, J. a kol.: Základy aplikované matematiky I. a II. SNTL, Praha 1989, IISBN 04-0544-89 Burda, P., Kreml, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Matematika IIa. Učební texty VŠB - TUO, 2004, ISBN 80-248--0634-7 Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie. Matematika I. Učební texty VŠB - TUO, 1997, ISBN 80-7078-479-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínka pro udělení zápočtu: - účast na přednáškách alespoň v minimálním rozsahu 8 hodin z celkového rozsahu 18 hodin. Za splnění podmínky získá student 5 b. Za účast na přednáškách nad stanovený minimální rozsah může student získat až 15 b. (Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 - 20 b). Podmínky pro vykonání zkoušky: - zapsaný zápočet, - zisk nejméně 25 bodů z 60 možných za písemnou část, - zisk nejméně 5 bodů z 20 možných za ústní část, - součet bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky, musí být nejméně 51 bodů. Hodnocení předmětu podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek 1. Funkce jedné proměnné - definice, definiční obor a obor hodnot, vlastnosti funkcí. 2. Elementární funkce a jejich vlastnosti, grafy. 3. Limita funkce. 4. Spojitost funkce. 5. Derivace funkce, definice, geometrický a fyzikální význam derivace. 6. Derivace elementárních funkcí, pravidla pro výpočet derivace. 7. LHospitalovo pravidlo. 8. Zjištění monotonnosti funkce. 9. Extrémy funkce. 10. Konvexnost a konkávnost funkce, inflexní body. 11. Asymptota křivky. 12. Aritmetické vektory, operace s vektory, lineární závislost a nezávislost vektorů. 13. Matice - definice, operace s maticemi. 14. Inverzní matice. 15. Determinant - definice,vlastnosti a výpočet. 16. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. 17. Skalární součin vektorů, odchylka vektorů. 18. Vektorový součin a smíšený součin vektorů. 19. Rovnice roviny. 20. Rovnice přímky. 21. Vzájemné polohy přímek a rovin. 22. Výpočet vzdálenosti bodů, bodu od přímky a bodu od roviny..

E-learning

http://www.studopory.vsb.cz http://mdg.vsb.cz http://mdg.vsb.cz/wiki/public/ZM_MI_listy.pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou dalsi pozadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
714-0565 ZM Základy matematiky Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Reálná funkce jedné reálné proměnné. Definice, graf. Funkce ohraničené, monotónní, sudé, liché, periodické. Funkce prosté, inverzní, složené.Elementární funkce (včetně cyklometrických funkcí).Limita funkce. Spojité a nespojité funkce. 2. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné: Derivace funkce, její geometrický a fyzikální význam. Pravidla derivování. Derivace elementárních funkcí. Diferenciál funkce. Taylorův polynom. Derivace funkce dané parametricky. Derivace vyšších řádů. L'Hospitalovo pravidlo. Použití derivací k zjišťování monotónnosti, konvexnosti a konkávnosti funkce. Extrémy funkcí. Asymptoty. Sestrojení grafu funkce. 3. Lineární algebra: Vektory, lineární nezávislost. Matice. Operace s maticemi. Determinanty. Vlastnosti determinantů. Výpočet hodnoty determinantu. Hodnost matice a její výpočet. Inverzní matice. Řešení soustav lineárních rovnic. Frobeniova věta. Gaussova eliminační metoda. 4. Analytická geometrie: Skalární, vektorový a smíšený součin vektorů a jejich vlastnosti. Rovnice roviny. Rovnice přímky v prostoru E3. Vzájemná poloha rovin, přímek, přímky a roviny.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.