714-0575/03 – Descriptive Geometry (DG)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
HAM73 Mgr. Radka Hamříková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to train development of space abilities • to handle by different types of projection methods, to understand to their principles, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to acquaint with geometric characteristics of curves and surfaces that are used in technical practice of a given specialization

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Ideal elements. Conics. Basic terms, focal properties. Basic properties of projection. Parallel projection. Axial affinity in plane. Orthogonal projection with heights. Positional tasks. Metric tasks. The projection of a circle. Rectangular axonometry. Positional tasks. Metric tasks and the projection of a circle onto the coordinate planes. Elementary surfaces and solids. Basic terms and properties. Plane section. Intersections with a line. Tangent planes.

Compulsory literature:

Vavříková,E.:Descriptive Geometry,VŠB – TU,Ostrava 2005, ISBN 80-248-1006-9

Recommended literature:

Vavříková,E.:Descriptive Geometry, Ostrava, VŠB – TU 2005. ISBN 80-248-1006-9

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky absolvování předmětu Podmínky pro udělení zápočtu: - účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, - absolvování písemných testů, každý test je možno jednou opravit. Za splnění podmínek získá student 5 b. Za testy může získat student 0 - 15 b. (Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 - 20 b). Požadavky ke zkoušce: Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet z příslušného předmětu. Písemná část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 25 bodů. Ústní část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 5 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů. Bodové hodnocení: Získané body Známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek 1. Promítání - základní pojmy. 2. Kolineace mezi dvěma rovinami - základní vlastnosti. 3. Středová kolineace v rovině - základní vlastnosti, úběžník, úběžnice. 4. Osová afinita v rovině - základní vlastnosti. 5. Kótované promítání - princip, zobrazení bodu, přímky, roviny. 6. Přímka - stopník, stupňování, interval, odchylka od průmětny. 7. Hlavní a spádové přímky roviny, spádové měřítko. 8. Základní úlohy polohy v kótovaném promítání. 9. Skutečná velikost úsečky v kótovaném promítání. 10. Kolmice k rovině v kótovaném promítání. 11. Rovina kolmá k přímce v kótovaném promítání. 12. Otáčení roviny kolem stopy do průmětny v kótovaném promítání. 13. Průmět kružnice v kótovaném promítání. 14. Pravoúhlá axonometrie - princip, ax. trojúhelník, osový kříž, jednotky na osách. 15. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení bodu, přímky, roviny. 16. Pravoúhlá axonometrie - základní úlohy polohy. 17. Pravoúhlá axonometrie - zobrazení kružnice v souřadnicových rovinách. 18. Elipsa - definice, ohniskové vlastnosti. 19. Hyperbola - definice, ohniskové vlastnosti. 20. Parabola - definice, ohniskové vlastnosti. 21. Konstrukce kuželoseček z daných prvků. 22. Afinní obraz kružnice. 23. Sdružené průměry elipsy, Rytzova konstrukce. 24. Proužková konstrukce elipsy. 25. Řez hranolu rovinou. 26. Řez jehlanu rovinou. 27. Řez válce rovinou. 28. Tečná rovina válce a kužele. Tečná rovina koule. 29. Průsečíky přímky s hranolem a válcem. 30. Průsečíky přímky s jehlanem a kuželem. 31. Topografické plochy - zobrazení, tečná rovina, spádnice. 32. Křivka konstantního spádu na topografické ploše. 33. Profil topografické plochy, jeho užití. 34. Řez topografické plochy rovinou. 35. Průsečíky přímky s topografickou plochou. 36. Podélný profil křivky. 37. Průsečíky křivky s topografickou plochou, planýrovací plocha křivky. 38. Plocha konstantního spádu danou křivkou. 39. Spojení objektu s terénem. 40. Ochranný pilíř. 41. Blokdiagram.

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no other requests.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Improper elements. Conics - basic concepts and focal properties. 2. Construction of ellipse, hyperbola and parabola from given elements. 3. The basic properties of projection. Parallel projection. 4. Central collineations and axial affinity in plane. 5. Projection with dimensions - view of point, line and plane. 6. Projection with dimensions - position tasks. 7. Projection with dimensions - metric problems. 8. Affine relationship between circle and ellipse. Projection of a circle in the projection with dimensions. 9. Orthogonal axonometry. Position tasks. 10. Metric problems and the projection of a circle in coordinate planes. 11. Elementary surfaces and solids. Basic concepts and properties. 12. Planar cut. Intersections with a line. Tangent plane. 13. Topographical surfaces. 14. Reserve.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 20 (20) 5
                Other task Other task type 5  5
                Test Written test 15  0
        Examination Examination 80 (80) 30
                Written examination Written examination 60  25
                Verbal examination Oral examination 20  5
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P English Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P English Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P English Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner