714-0588/02 – Creation and implementation of algorithm's (VRA)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Mgr. Ivan KolomazníkSubject version guarantordoc. Dr. Mgr. Ivan Kolomazník
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL70 doc. Dr. Mgr. Ivan Kolomazník
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of the course is to acquaint with basic principles of problem solving using computers, to acquaint with basic abstract data types and to master their implementation and exploitation. The students shall gain knowledge and skills necessary for algorithm design, coding in a programming language (Delphi) and debugging.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Concepts of algorithmic problem solving, an introduction to programming methodology. Data and control structures of the programming language. Constants, variables, identifiers, expressions. Simple data types, ordinal types. Control structures. Assignment statement, I/O statements, conditional statements, loop statements. Structured data types. Arrays, strings, records, sets, files, text files. Procedure and function definition, call by value parameters, call by reference. Block structure. Local and global variables, recursion.

Compulsory literature:

Kolomazník, I.: Computer Technics and Algorithms, VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0799-8

Recommended literature:

Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall, New Jersey, 1976.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky absolvování předmětu ************************************* Podmínky pro udělení zápočtu (prezenční studium): ************************************************************ - účast ve cvičení, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, - absolvování písemných testů. Za splnění podmínek získá student 5 bodů. Za testy může získat student 0 - 15 bodů. (Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 - 20 bodů). Požadavky ke zkoušce: **************************** Podmínkou pro účast na zkoušce je zapsaný zápočet z příslušného předmětu. Písemná část zkoušky bude hodnocena 0 - 60 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 25 bodů. Ústní část zkoušky bude hodnocena 0 - 20 body, za její úspěšné absolvování bude považován zisk 5 bodů. Po sečtení bodů získaných za zápočet, písemnou a ústní část zkoušky bude student hodnocen výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl, podle tabulky studijního a zkušebního řádu VŠB - TUO. Pro zapsání zkoušky podle tabulky musí student úspěšně absolvovat obě části kombinované zkoušky a dosáhnout potřebného počtu bodů. Bodové hodnocení: ********************** Získané body Známka -------------------------------- 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek ********************* Metodika řešení úloh na počítači. Algoritmus a jeho vlastnosti, způsoby zápisu algoritmů. Struktura programu v jazyku Pascal. Konstanty a proměnné, identifikátory. Jednoduché datové objekty, jejich typy a možné operace. Ordinální datové typy, typ interval. Standardní funkce pro argumenty jednoduchých typů. Výrazy. Přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu, složený příkaz. Podmíněné příkazy, příkaz CASE, příkaz skoku. Cykly - opakování postupu v programu. Pole a práce s polem. Zhuštěné typy pole, řetězec znaků. Práce s vícerozměrnými poli. Podprogramy - zásady pro sestavování složitějších programů, užití podprogramů. Deklarace a volání procedur. Deklarace a volání funkcí. Vztah mezi formálními a aktuálními parametry programů, volání parametrů hodnotou a odkazem. Bloková struktura programu. Rekurzivní podprogramy, předsunuté deklarace podprogramů. Záznamy. Soubor a jeho vlastnosti, textové soubory. Režimy práce se soubory.

E-learning

Other requirements

no other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction. Algorithm and its properties, write algorithms using flowcharts, algorithmization of tasks, computer simulation work. Pascal programming language. Constants, variables, identifiers. Standard data types, ordinal types. Expressions. The structure of the program in Pascal. Assignment statement, input and output commands. Compound statement, conditional statements, Loop statements. Structured data types. Field type, field of fields. Strings. Records. Sets. Working with files, text files. Subroutines. Subroutine declaration and subroutine call, formal and actual parameters. Call by value parameters and call by reference parameters. Block structure, local and global variables. Recursion, recursive procedures and functions. Dynamic variables. Dynamic data structures.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 5 3
                Project Other task type 20  5 3
        Examination Examination 80 (80) 30 3
                Written examination Written examination 60  25 3
                Oral Oral examination 20  5 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B1316) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3646) Geodesy and Cartography (3646R006) Geoinformatics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.