714-0671/01 – Imaging Systems Methods (ZM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DLO44 Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• to train development of space abilities • to handle by different types of projection methods, to understand to their principles, to be familiar with their properties, advantages and disadvantages • to acquaint with geometric characteristics of curves and surfaces that are used in technical practice of a given specialization

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

The subject is concerned with needs of the branch of art foundry. It provides students with the foundations of some representation techniques (two-plane projection, oblique projection, rectangular axonometry, perspective), develops spatial vision and leads to the accurate and proper graphic representation. Then it applies the theoretical knowledge to suitable examples from practice.

Compulsory literature:

Vavříková, Eva: Descriptive Geometry, VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-1006-9 Doležal, Jiří: Computer Graphics, VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0902-8

Recommended literature:

Doležal, J.: Computer Graphics, VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0902-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro udělení zápočtu: - účast ve cvičení povinná, 20 % neúčasti lze omluvit, - odevzdání programů zadaných vedoucím cvičení v předepsané úpravě, - absolvování 3 písemných testů (maximálně po 5 bodech). Za splnění podmínek získá student 5 b. Student, který získá zápočet, bude hodnocen 5 – 20 b. Zkouška Kombinovanou zkoušku tvoří praktická část (60 minut, příklady) a teoretická část (20 minut, teoretické otázky). Praktická část je hodnocena 0 - 60 body, teoretická část 0 - 20 body. Aby student u zkoušky uspěl musí získat v praktické části nejméně 25 bodů a v teoretické části nejméně 5 bodů. klasifikace získané body známka 86 - 100 výborně 66 - 85 velmi dobře 51 - 65 dobře 0 - 50 nevyhověl Soubor otázek ke zkoušce 1. Ohniskové vlastnosti kuželoseček, konstrukce kuželoseček 2. Princip osové afinity 3. Afinita mezi kružnicí a elipsou 4. Proužková konstrukce 5. Rytzova konstrukce 6. Vzájemná poloha dvou přímek v Mongeově projekci i v axonometrii 7. Bod a přímka v rovině, definice hlavních a spádových přímek roviny v M.p. 8. Bod a přímka v rovině v p.a. 9. Vzdálenost dvou bodů, bodu a přímky, bodu a roviny v M.p. 10. Odchylka dvou různoběžek v M.p. 11. Zobrazení kružnice v M.p. - obecně i ve zvláštní poloze 12. Zobrazení kružnice v některé průmětně v p.a. 13. Průnik roviny s hranolem - princip 14. Průnik roviny s jehlanem - princip 15. Průnik roviny s rotačním válcem - princip 16. Průnik roviny s kulovou plochou - princip 17. Klasifikace řezů na rotační kuželové ploše 18. Průnik přímky s tělesem - princip 19. Rotační plochy - vytvoření, zobrazení 20. Šroubovice - vytvoření, zobrazení 21. Šroubové plochy - vytvoření, zobrazení 22. Kosoúhlé promítání - princip, kavalírní a vojenská perspektiva 23. Perspektivní zobrazování - princip, základní pojmy 24. Zobrazení mnohoúhelníka a kružnice v základních rovinách (bodově) 25. Perspektiva jednoduchých geometrických těles

E-learning

Other requirements

.......................

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 A focal properties of conic sections - ellipse, hyperbola, parabola 2 Axial affinity and central collineations 3 Monge projection – position tasks, metric tasks 4 Orthogonal axonometry - basic position tasks, notch method 5 Oblique projection - military and cavalier perspective 6 Cuts of a prism, pyramid, sphere and cylinder by a plane 7 Intersections of a line and solids 8 Helix, screw surfaces 9 Surfaces of revolution 10 Intersections of surfaces of revolution 11 Linear perspective - basic concepts 12 Linear perspective - bound methods 13 Linear perspective - application 14 Reserve

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2013/2014 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 80 (80) 30 3
                Písemná zkouška Written examination 60  25
                Ústní zkouška Oral examination 20  5
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 5 3
                Písemka Written test 15  0
                Jiný typ úlohy Other task type 5  5
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2013/2014 Summer
2011/2012 Summer