717-2020/02 – Fyzika II (FYII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL142 Ing. Lucie Gembalová, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Fyzika II navazuje na předmět Fyzika I. Seznamuje studenty s dalšími partiemi klasické fyziky z oblasti elektřiny, magnetismu, optiky a mikrosvěta a klade důraz na jejich význam pro technickou praxi.

Povinná literatura:

1. Barčová K., Foukal J. Bakalářská fyzika I. (pracovní texty k přednáškám), Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2005.

Doporučená literatura:

2. Švec J. Radioaktivita a ionizující záření (doplňující učební text), FBI Ostrava, 2005. 3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus Praha, 2000 4. Fojtek A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, 2. vydání, Ostrava, VŠB – TU, 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a samostatné řešení zadaných úloh (s bodovým ohodnocením)

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

NÁPLŇ PŘEDNÁŠEK - p r e z e n č n í studium: GRAVITAČNÍ POLE Fyzikální pole a jeho charakteristiky, Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, práce sil gravitačního pole, pohyb těles v homogenním a radiálním gravitačním poli, Keplerovy zákony. ELEKTROSTATICKÉ POLE Coulombův zákon, elektrický náboj, intenzita a potenciál elektrického pole, radiální a homogenní elektrostatické pole, napětí, kapacita, kondenzátory, řazení kondenzátorů, elektrické pole v látkovém prostředí, polarizace dielektrika, energie elektrického pole. ELEKTRICKÝ PROUD Elektrický proud, hustota elektrického proudu, svorkové a elektromotorické napětí, Ohmův zákon, elektrický odpor, řazení odporů, práce a výkon elektrického proudu, Kirchhoffovy zákony, řešení elektrických obvodů. MAGNETICKÉ POLE Magnetická indukce, Laplaceův zákon, magnetický indukční tok, síly působící v magnetické poli na náboj a proudovodič, pohyb nábojů v magnetickém poli, magnetické pole v látkovém prostředí. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE Elektromagnetická indukce, Faradayův zákon, Lenzův zákon, vzájemná a vlastní indukce, střídavý proud a jeho charakteristiky, obvody střídavého proudu, fázorové diagramy, elektromagnetické kmity a vlny. OPTIKA Základní pojmy a zákony geometrické optiky, optické zobrazení, zobrazení kulovým a rovinným zrcadlem a tenkou čočkou, interference světla, ohyb světla, fotometrie, základní optické přístroje. KVANTOVÁ FYZIKA Záření černého tělesa, Planckova kvantová hypotéza, fotoelektrický jev. ATOMOVÁ FYZIKA Vývoj představ o stavbě atomu, Bohrovy postuláty, Bohrův model atomu vodíku, stavba atomového jádra, vazebná energie, jaderné reakce, jaderná energie. RADIOAKTIVITA Přirozená a umělá radioaktivita, druhy a vlastnosti záření, dozimetrické veličiny a jednotky, účinky ionizujícího záření. HARMONOGRAM CVIČENÍ: 1. týden: Centrální gravitační pole. 2. týden: Pole bodového náboje a soustavy bodových nábojů. 3. týden: Elektrostatické pole v látce. Kondenzátory. 4. týden: Elektrický obvod. Ohmův zákon. Kirchhoffovy zákony. 5. týden: Magnetická indukce, magnetický indukční tok. 6. týden: Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli. 7. týden: Magnetické pole vodičů s proudem, síly působící na proudovodiče. 8. týden: Faradayův zákon elektromagnetické indukce. 9. týden: Obvody střídavého proudu, fázorové diagramy. 10. týden: Odraz a lom světla, zobrazování čočkami a zrcadly. 11. týden: Interference. Difrakce. 12. týden: Vazebná energie, jaderné reakce. 13. týden: Radioaktivita, dozimetrie. 14. týden: Zápočet. NÁPLŇ PŘEDNÁŠEK - k o m b i n o v a n é studium: 1. FYZIKÁLNÍ POLE: druhy fyzikálních polí a jejich charakteristiky. GRAVITAČNÍ POLE: Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, práce sil v gravitačním poli. Pohyby těles v gravitačním poli Země. 2. ELEKTROSTATICKÉ POLE: Coulombův zákon, intenzita a potenciál el. pole, práce sil v elektrostatickém poli, napětí, kapacita vodiče, kondenzátory. Polarizace dielektrika. 3. STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ POLE: Elektrický proud, Ohmovy zákony, práce a výkon, Kirchhoffovy zákony, Joulův – Lenzův zákon. 4. MAGNETICKÉ POLE: magnetická síla, magnetická indukce, magnetický tok, pohyb nabité částice v magnetickém poli, Lorentzova síla. Proudovodič v magnetickém poli, magnetický moment. Biot – Savart – Laplaceův zákon. 5. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE: Faradayův zákon elektromagnetické indukce, vzájemná a vlastní indukčnost. Vznik a vlastnosti střídavého proudu, RLC - obvody, rezonance. 6. OPTIKA: Základní pojmy a zákony geometrické optiky, zobrazení lomem a odrazem, Youngův pokus, interference a difrakce světla. Optické přístroje. 7. KVANTOVÁ, ATOMOVÁ A JADERNÁ FYZIKA: Planckova hypotéza, foton, fotoelektrický jev, Vývoj představ o stavbě atomu, Bohrův model atomu vodíku, stavba víceelektronových atomů. Vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce. T é m a t a k samostatnému nastudování: Pohyby planet. Keplerovy zákony. Pohyb náboje v elektrickém a magnetickém poli. Magnetické vlastnosti látek. Comptonův jev. Elementární částice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 10
                předzkouškový test Jiný typ úlohy 10  0
                příklady Jiný typ úlohy 20  4
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách nepovinná, pro získání zápočtu je třeba vypracovat správné komentované řešení 10 fyzikálních úloh a úspěšně absolvovat počítačový test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní