717-2105/01 – Preparation and Evaluation of Experiments (PVE)

Gurantor departmentDepartment of PhysicsCredits2
Subject guarantorMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO54 prof. RNDr. Richard Dvorský, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To identify, name and reproduce the general problems of measurement. To explain important rules of the measurement process, the theory of uncertainty, errors and data processing. To demonstrate the ability to apply the acquired knowledge in the above mentioned areas in practice. To demonstrate the ability to analyze the substantiality of the problem. To demonstrate the ability to summarize the key parameters of the problem. To summarize the technical possibilities of solving the problem and identify the boundaries of applicability of different methods of measurement.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Osnova předmětu: 1. Teorie měřen veličin: Reprodukovatelnost výsledků měření jako základ vědecké metody. Měření jako proces srovnávání. Měřící jednotky – soustava jednotek SI. Kalibrace a certifikace 2. Nejistota měření: Výsledek měření, skutečnost a chyba měření. Nejistota výsledku měření. Statistická standardní nejistota (typu A). Systematická standardní nejistota (typu B). Kombinovaná standardní nejistota. Rozšířená nejistota zvyšuje spolehlivost výsledku měření. Kovarianční zákon a Gaussův zákon šíření nejistoty při nepřímém měření. Pás nejistot funkční závislosti. Zaokrouhlování a číselná formulace výsledku měření. Hrubá chyba a spolehlivost výsledků měření. 3. Přímá měření veličin: Měření délky. Měření úhlu. Měření objemu. Měření času. Měření hmotnosti. Měření teploty. Měření tlaku. Měření elektrického napětí. 4. Schéma experimentu: Návrh experimentu. Obecné formáty grafů fyzikálních závislostí. Realizace experimentu. Záznam výsledků přímých měření – formát datové tabulky. Vyhodnocení a analýza výsledků experimentu. Publikace výsledků experimentu (vzor laboratorního protokolu). Ukázka laboratorního protokolu.

Compulsory literature:

Dvorský, R., Foukal, J.: Fyzikální měření (výběr) , VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 978-80-248-1321-9 Halliday, D., Resnick, R. Walker, J.: Fyzika. Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001. Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999.

Recommended literature:

Dokument EAL-R2/1997, Český institut pro akreditaci Brož, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1999. Horák, Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha, 1958. http://physics.nist.gov/cuu/Units/background.html http://www.converter.cz/jednotky.htm http://www.cmi.cz/index.php?lang=1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Systematic individual work is necessary.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Theory of measurement of physical quantities: the reproducibility of the measurement results as the basis of the scientific method. Measurement as a process of comparison. Measuring units - SI system of units. Calibration and certification 2. Measurement uncertainty: the result of the measurement, the measurement error and the real value. The uncertainty of the measurement outcome. Statistical standard uncertainty (type A). Systematic standard uncertainty (type B). The combined standard uncertainty. Expanded uncertainty increases the reliability of measurement results. Covariance law and Gauss' law of propagation of uncertainty in indirect measurements. Functional dependencies – the band of confidence . Rules for rounding off and numerical formulation of the measurement result. Reliability and validity of measurement results. 3. Direct measurement parameters: a measurement of length, angle, volume, time, weight, temperature , pressure, electric voltage. 4. Scheme of the experiment: experimental design. General formats of graphs of physical dependencies. Realization of the experiment. The record of direct measurements - data table format. Evaluation and analysis of experimental results. Publication of the results of an experiment (necessary components of a laboratory report). Sample laboratory report.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (B3968) Applied Sciences and Technologies (3901R076) Applied Sciences and Technologies P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3968) Applied Sciences and Technologies (3901R076) Applied Sciences and Technologies P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner