717-2310/02 – Fyzika I (FYI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti si prohloubí znalosti z mechaniky, kmitů, vln a hydrodynamiky. K výkladu je použito středoškolské matematiky a základů vektorového, diferenciálního a integrálního počtu. Popis fyzikálních jevů vychází z pozorovatelné reality a praktických zkušeností. Cílem předmětu je upevnit základní znalosti z uvedených oblastí fyziky, na které navazuje další rozvoj fyzikálních vědomostí v teoretickém předmětu Fyzika II a technických předmětech studia.

Povinná literatura:

Fojtek, A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 1994, 146 s. Mádr, V., Fojtek, A., Wyslych, P., Foukal, J.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1995, 146 s. - ISBN 80-7078-280-3 Mádr, V. a kolektiv: Sbírka příkladů z fyziky, VŠB, Ostrava, 1998

Doporučená literatura:

Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika, SNTL, Praha, 1976 a novější Clark, J.O.E.: Fyzika, Svojtka a Vašut, Praha, 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, písemné práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

F y z i k a j a k o p o z n á n í Hmota, pohyb, prostor a čas. Látka, pole, částice. Stavba látek a jejich pozorování. Fyzikální teorie a experiment. V e k t o r o v ý p o č e t Skaláry a vektory. Součet a rozdíl vektorů.Součin vektoru a reálného čísla. Souřadnice vektoru. Skalární a vektorový součin vektorů. Fyzikální aplikace. G r a v i t a č n í p o l e Hmotnost, Newtonův zákon. Intenzita a potenciál gravitačního pole. Gravitační a tíhové pole Země. D i f e r e n c i á l n í a i n t e g r á l n í p o č e t Pojem derivace, fyzikální a geometrický význam derivace, základní derivace. Primitivní funkce,neurčitý integrál, základní integrály, určitý integrál. Fyzikální aplikace. MECHANIKA K i n e m a t i k a Posuvný a otáčivý pohyb. D y n a m i k a Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice postupného pohybu. Šikmý vrh. Impuls síly, Práce, výkon a účinnost. Kinetická a potenciální energie. M e c h a n i k a t ě l e s Těžiště. 1. a 2. impulsová věta. Pohybová rovnice otáčivého pohybu. Moment setrvačnosti těles. Steinerova věta. Práce, výkon a energie při otáčivém pohybu. K y v a d l a Fyzikální, matematické a torzní kyvadlo. P o h y b t ě l e s Pohyb planet, ráz těles, tření, pohyb těles v odporujícím prostředí. H y d r o s t a t i ka Vlastnosti kapalin, hydrostatický tlak. Povrchové napětí, kapilární jevy H y d r o d y n a m i k a Bernoulliova rovnice. Výtok kapaliny otvorem. KMITY, VLNY, AKUSTIKA K m i t y Netlumené a tlumené kmity. Vynucené kmity. Rezonance. Pohybová rovnice. Energie kmitavého pohybu. Skládání kmitů stejnosměrných a kolmých stejných frekvencí. V l n y Klasifikace vlnění. Vznik postupné vlny, vlny příčné a podélné. Šíření vln v prostoru,Huygensův- Fresnellův princip. Rovnice pro výchylku. Tok energie, intenzity vlnění. Interference vlnění, stojaté vlny. A k u s t i k a Vznik a šíření zvukové vlny, základní akustické veličiny, akustický tlak, akustická intenzita, hlasitost a hladiny intenzity. Hluk. Dopplerův jev. Ultrazvuk. Demonstrace ve výuce: 1. Pohybová rovnice translačního pohybu - zrychlení. 2. Pohybová rovnice rotačního pohybu - moment setrvačnosti. 3. Reverzní kyvadlo - tíhové zrychlení. 4. Skládání kmitů - frekvence rázů. 5. Zvukové vlny - rychlost zvuku. 6. Mechanické vlastnosti kapalin - viskozita.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku