717-3510/01 – Selected Chapters of Physics (VKF)

Gurantor departmentDepartment of PhysicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
KOP0056 doc. Mgr. Ivan Kopal, Ph.D.
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
BEZ0059 Ing. Iva Tkáčová, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analyse chosen physical phenomena Combine knowledge from classical and modern physics Summarize knowledge and experiences Interpret knowledge in term of solving of the practice problems

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course extends the selected parts of Undergraduate physics based on the use of higher mathematics. It also includes basic knowledge of quantum mechanics (heat radiation, particles and waves, Schrödinger equation, classical and quantum model atom), the propagation of heat, electromagnetic. field (scalar and vector description, Maxwell equations, electromagnetic. waves) and the nucleus (composition, binding energy, transformation cores).

Compulsory literature:

Resnick, Robert, David Halliday, and J. Walker. Fundamentals of physics. John Wiley, 1988.

Recommended literature:

Resnick, Robert, David Halliday, and J. Walker. Fundamentals of physics. John Wiley, 1988.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Regular individual work.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

SYLABUS PŘEDNÁŠKY VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIKY TÉMATA PŘEDMĚTU JSOU Z ZVÝRAZNĚNA VELKÝM PÍSMEM 1. ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ VĚDY 1.1. Měření ve fyzice 1.1.1. Od kvalitativní přírodní filosofie ke kvantitativní vědě 1.1.2. Reprodukovatelnost měření a vědecká metoda 1.1.3. Měření jako srovnávání 1.1.4. Nejistota měření 1.2. Matematika ve fyzice 1.2.1. Isac Newton - Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica 1.2.2. VEKTORY A SOUSTAVY SOUŘADNIC VE FYZICE 1.2.3. DIFERENCIÁLY A DERIVACE VE FYZICE 1.2.4. INTEGRÁLY VE FYZICE 2. KLASICKÁ MECHANIKA 2.1. Kinematika 2.1.1. POHYB BODU - PŘÍMOČARÝ A KŘIVOČARÝ - ROVNOMĚRNÝ A NEROVNOMĚRNÝ 2.1.2. POHYB BODU - OKAMŽITÁ RYCHLOST A PRŮMĚRNÁ RYCHLOST 2.1.3. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB BODU - ZRYCHLENÉ TEČNÉ A NORMÁLOVÉ 2.1.4. ROVNOMĚRNÝ POHYB BODU PO KRUŽNICI - ÚHLOVÁ RYCHLOST, OBVODOVÁ RYCHLOST A DOSTŘEDIVÉ ZRYCHLENÍ 2.1.5. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB BODU PO KRUŽNICI - ÚHLOVÉ ZRYCHLENÍ, OBVODOVÉ ZRYCHLENÍ 2.2. Dynamika hmotného bodu 2.2.1. I.NEWTONŮV ZÁKON SETRVAČNOSTI 2.2.2. II.NEWTONŮV ZÁKON SÍLY - POJEM HMOTNOSTI 2.2.3. III.NEWTONŮV ZÁKON AKCE A REAKCE 2.2.4. ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI 2.2.5. Pohyb hmotného bodu po kružnici - odstředivá síla 2.2.6. Moment síly 2.2.7. Zákon zachování momentu hybnosti 2.2.8. Rovnováha a skládání sil 2.3. Práce síly a mechanická energie 2.3.1. MECHANICKÁ PRÁCE SÍLY 2.3.2. VÝKON SÍLY 2.3.3. Kimetickáenergie 2.3.4. PRÁCE SÍLY V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI A POTENCIÁLNÍ ENERGIE 2.4. Dynamika tuhého tělesa 2.4.1. TĚŽIŠTĚ TUHÉHO TĚLESA 2.4.2. POHYBOVÁ ROVNICE ROTACE TUHÉHO TĚLESA 2.4.3. PRÁCE A VÝKON PŘI ROTACI TUHÉHO TĚLESA 2.4.4. KINETICKÁ ENERGIE ROTACE A MOMENT SETRVAČNOSTI TUHÉHO TĚLESA 2.4.5. POLOMĚR SETRVAČNOSTI 2.4.6. STEINEROVA VĚTA 2.4.7. ANALOGIKÉ VELIČINY TRANSLAČNÍHO A ROTAČNÍHO POHYBU TUHÝCH TĚLES 2.4.8. MOMENTY SETRVAČNOSTI VYBRANÝCH TĚLES 2.5. Pružnost a deformace kontinua 2.5.1. NAPĚTÍ A DEFORMACE V PEVNÝCH LÁTKÁCH, A HOOKŮV ZÁKON 2.5.2. DEFORMACE V TAHU A V TLAKU 2.5.3. OBJEMOVÁ DEFORMACE 2.5.4. DEFORMACE VE SMYKU 2.5.5. DEFORMACE V TORZI 2.6. Mechanické kmity a vlny kontinua 2.6.1. LINEÁRNÍ HARMONICKÉ KMITY HMOTNÉHO BODU 2.6.2. SKLÁDÁNÍ HARMONICKÝCH KMITŮ 2.6.3. TLUMENÉ KMITY 2.6.4. Kmity kyvadel v tíhovém poli 2.6.5. Vázané harmonické oscilátory a postupné vlny kontinua 2.6.6. Podélné a příčné vlnění 2.6.7. Energie přenášená vlněním 2.6.8. Interference vlnění 2.6.9. Stojaté vlnění 2.6.10. ŠÍŘENÍ VLN V PROSTORU – VLNOVÁ ROVNICE 2.6.11. Akustické vlnění 2.7. Mechanika kapalin 2.7.1. Napětí a deformace v kapalinách 2.7.2. Pascalův zákon 2.7.3. Hydrostatický tlak 2.7.4. Archimédův zákon 2.7.5. Proudění ideální kapaliny a rovnice kontinuity 2.7.6. Proudění ideální kapaliny a Bernoulliova rovnice zachování energie 2.7.7. Newtonův zákon viskózního proudění 3. TERMIKA 3.1. Kinetická teorie tepla 3.1.1. TEPLO A TEPLOTA 3.1.2. KALORIMETRICKÁ ROVNICE 3.1.3. TEPLO JAKO KINETICKÁ ENERGIE LÁTKOVÝCH MIKROČÁSTIC 3.1.4. KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ 3.1.5. VNITŘNÍ ENERGIE IDEÁLNÍHO PLYNU A EKVIPARTIČNÍ TEORÉM 3.2. Termodynamika 3.2.1. 1. VĚTA TERMODYNAMIKY - ZACHOVÁNÍ ENERGIE 3.2.2. 2. VĚTA TERMODYNAMIKY - RŮST ENTROPIE 3.2.3. 3. VĚTA TERMODYNAMIKY - NULOVÁ ZMĚNA ENTROPIE PŘI ABSOLUTNÍ NULE 3.2.4. TERMODYNAMICKÉ PROCESY V IDEÁLNÍM PLYNU 3.2.5. STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU 3.2.6. STAVOVÁ ROVNICE REÁLNÉHO PLYNU - VAN DER WAALSOVA ROVNICE 3.2.7. Fázové přechody 3.3. Přenos tepla v prostoru 3.3.1. PŘENOS TEPLA VEDENÍM, PROUDĚNÍM A ZÁŘENÍM 3.3.2. ROVNICE VEDENÍ TEPLA 3.3.3. PŘESTUP A PROSTUP TEPLA 4. FYZIKÁLNÍ POLE 4.1. Gravitační pole 4.1.1. Newtonův zákon všeobecné gravitace 4.1.2. Intenzita gravitačního pole 4.1.3. Práce gravitačních sil a potenciál gravitačního pole 4.1.4. Potenciální energie v gravitačním poli 4.1.5. Gravitační pole Země - vně a uvnitř 4.1.6. Barometrická formule pro atmosféru v centrálním gravitačním poli Země 4.1.7. Keplerovy zákony oběhu nebeských těles 4.2. Elektrostatické pole 4.2.1. Elektrický náboj a Coulombův zákon elektrostatického pole 4.2.2. Intenzita elektrostatického pole, elektrický tok a Gaussův zákon elektrostatiky 4.2.3. Práce elektrostatických sil a potenciální energie náboje v elektrostatickém poli 4.2.4. Elektrický potenciál a elektrické napětí 4.2.5. Elektrická kapacita vodiče 4.2.6. Energie elektrostatického pole 4.3. Elektrický proud 4.3.1. Stacionární elektrický proud 4.3.2. Elektrický proud v látkách a Ohmův zákon 4.3.3. Práce a výkon elektrického proudu 4.3.4. Elektromotorické napětí a Kirchhoffovy zákony elektrických obvodů 4.4. Magnetické pole 4.4.1. Magnetický dipól 4.4.2. Magnetická indukce a Biot-Savartův zákon 4.4.3. Ampérův zákon cirkulace magnetické indukce 4.4.4. Lorentzova a Ampérova síla 4.4.5. Zkřížená pole a Hallův jev 4.4.6. Magnetický indukční tok a Gaussův zákon pro magnetické pole 4.4.7. Intenzita magnetického pole v látkách 4.4.8. Magnetický moment a dipól v magnetickém poli 4.5. Elektromagnetické pole 4.5.1. Faradayův zákon elektromagnetické indukce 4.5.2. Magnetická indukčnost vlastní a vzájemná 4.5.3. Energie magnetického pole 4.5.4. Střídavý elektrický proud 4.5.5. Elektromagnetické oscilace 4.6. Elektromagnetické vlnění 4.6.1. Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole 4.6.2. Vlnová rovnice elektromagnetického pole 4.6.3. Přenos energie elektromagnetickou vlnou 4.6.4. Rozdělení spektra elektromagnetických vln a jejich vlastnosti 4.7. Vlnová optika 4.7.1. ROVINNÁ SVĚTELNÁ VLNA 4.7.2. POLARIZACE SVĚTELNÉ VLNY 4.7.3. DISPERZE SVĚTELNÉ VLNY 4.7.4. ABSORPCE SVĚTLA A LAMBERT - BEERŮV ZÁKON 4.7.5. DIFRAKCE (OHYB) SVĚTELNÉ VLNY 4.7.6. INTERFERENCE SVĚTELNÝCH VLN 4.8. Geometrická optika 4.8.1. Odraz a lom světla 4.8.2. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ 4.8.3. ZOBRAZENÍ ODRAZEM NA KULOVÉM ROZHRANÍ 4.8.4. ZOBRAZENÍ LOMEM NA KULOVÉM ROZHRANÍ 4.8.5. ZOBRAZENÍ TENKOU ČOČKOU 4.9. Fotometrie 4.9.1. Fotometrické charakteristiky světelného zdroje 4.9.2. Spektrální charakteristiky světelného zdroje 4.9.3. Fotometrické charakteristiky světelného pole 5. MODERNÍ FYZIKA 5.1. Teorie relativity 5.1.1. EINSTEINŮV PRINCIP RELATIVITY A PRINCIP KONSTANTNÍ RYCHLOSTI SVĚTLA 5.1.2. LORENTZOVA TRANSFORMACE A RELATIVISTICKÍ KINETIKA 5.1.3. Relativnost současnosti 5.1.4. Minkovského 4-rozměrný prostoročas 5.1.5. RELATIVISTICKÁ KONTRAKCE DÉLEK 5.1.6. RELATIVISTICKÁ DILATACE ČASU 5.1.7. Relativistické skládání rychlostí 5.1.8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA 5.1.9. ZÁVISLOST HMOTNOSTI NA RYCHLOSTI 5.1.10. EKVIVALENCE HMOTNOSTI A ENERGIE 5.2. Kvantová fyzika 5.2.1. PLANCKŮV VYZAŘOVACÍ ZÁKON TEPELNÉ RADIACE 5.2.2. FOTOELEKTRICKÝ JEV A EINSTEINOVA HYPOTÉZA FOTONU 5.2.3. DE BROGLIEOVA HYPOTÉZA KORPUSKULÁRNĚ-VLNOVÉHO DUALISMU MIKROČÁSTIC 5.2.4. BOHRŮV A SOMERFELDŮV MADEL ATOMU 5.2.5. VLNOVÁ FUNKCE A SCHRODINGEROVA ROVNICE 5.2.6. KVANTOVĚ-MECHANICKÁ TEORIE ATOMU VODÍKU 5.2.7. PÁSOVÁ TEORIE ELEKTRONOVÉ STRUKTURA KRYSTALŮ 5.3. Jaderná fyzika 5.3.1. JADERNÁ SÍLA A VAZBA NULEONŮ V ATOMOVÉM JÁDŘE 5.3.2. VAZEBNÁ ENERGIE A HMOTOVÝ DEFEKT ATOMOVÉHO JÁDRA 5.3.3. STABILITA ATOMOVÉHO JÁDRA A RADIOAKTIVNÍ ROZPAD 5.3.4. ŠTĚPENÍ ATOMOVÝCH JADER 5.3.5. SYNTÉZA ATOMOVÝCH JADER STUDIJNÍ LITERATURA [1] Fojtek, A. et al: Vybrané kapitoly z fyziky. Skriptum ISBN 978-80248-2170-2, Ostrava, VŠB-TUO, vydání 2011 VKF [2] Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum ISBN 978-80-248-2382-9, Ostrava, VŠB-TUO, dotisk 2. vydání, 2011 B [3] Halliday, D. – Resnick, R. – Walker, J.: Fyzika, VUTIUM 2013, ISBN 978-80-214-4123-1 [4] Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2. vydání, 1998 [5] Dvorsky, R., Foukal, J.: Fyzikální měření. Skriptum, Ostrava 2007, VŠB-TUO, ISBN 978-80-248-1321-9 [6] Kopečný, J. a kol.: Fyzikální měření. VŠB TU Ostrava, Ostrava, 1967. [7] Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999. [8] Dokument EAL-R2/1997, Český institut pro akreditaci http://www.cia.cz/attachment.aspx?id=147 [9] Dokument EA – 4/02 M:2013 http://www.cia.cz/Download.ashx?Type=Document&Id=16811 [10] http://physics.nist.gov/cuu/Units/background.html [11] http://www.converter.cz/jednotky.htm [12] http://www.cmi.cz/index.php?lang=1 [13] Brož, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1999. [14] Horák, Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha, 1958.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Summer semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17 2
        Examination Examination 67 (67) 18 3
                Písemná část Written examination 30  10
                Ústní část Oral examination 37  8
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T029) Mineral Biotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T005) Environmental Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3914T026) European School for Brownfields Technical Redevelopment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T029) Mineral Biotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Ostrava Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal K Czech Most Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics and Management in the Field of Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T013) Mineral Processing and Recycling P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (3902T033) System Engineering in Raw Materials Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T007) Engineering Geodesy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N3646) Geodesy and Cartography (3646T001) Mine Surveying K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technologies and Water Management K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction



2017/2018 Summer
2016/2017 Summer