717-3510/01 – Vybrané kapitoly z fyziky (VKF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
KOP0056 doc. Mgr. Ivan Kopal, Ph.D.
LES66 doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
BEZ0059 Ing. Iva Tkáčová, Ph.D.
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět doplňuje vybrané partie Bakalářské fyziky na základě užití vyšší matematiky. Dále obsahuje základní poznatky kvantové mechaniky (tepelné záření, částice a vlny, Schrödingerova rovnice, klasický a kvantový model atomu), šíření tepla, elmg. pole (skalární a vektorový popis, Maxwellovy rovnice, elmg. vlnění) a atomové jádro (složení, vazební energie, přeměny jader).

Povinná literatura:

Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, dotisk 2. vydání, 1999 Halliday, D. – Resnick, R. – Walker, J.: Fyzika, VUTIUM 2013, ISBN 978-80-214-4123-1 Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2. vydání, 1998

Doporučená literatura:

Fojtek, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, dotisk 2. vydání, 1999 Halliday, D. – Resnick, R. – Walker, J.: Fyzika, VUTIUM 2013, ISBN 978-80-214-4123-1 Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, 2. vydání, 1998

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická samostatná příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

SYLABUS PŘEDNÁŠKY VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIKY TÉMATA PŘEDMĚTU JSOU Z ZVÝRAZNĚNA VELKÝM PÍSMEM 1. ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ VĚDY 1.1. Měření ve fyzice 1.1.1. Od kvalitativní přírodní filosofie ke kvantitativní vědě 1.1.2. Reprodukovatelnost měření a vědecká metoda 1.1.3. Měření jako srovnávání 1.1.4. Nejistota měření 1.2. Matematika ve fyzice 1.2.1. Isac Newton - Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica 1.2.2. VEKTORY A SOUSTAVY SOUŘADNIC VE FYZICE 1.2.3. DIFERENCIÁLY A DERIVACE VE FYZICE 1.2.4. INTEGRÁLY VE FYZICE 2. KLASICKÁ MECHANIKA 2.1. Kinematika 2.1.1. POHYB BODU - PŘÍMOČARÝ A KŘIVOČARÝ - ROVNOMĚRNÝ A NEROVNOMĚRNÝ 2.1.2. POHYB BODU - OKAMŽITÁ RYCHLOST A PRŮMĚRNÁ RYCHLOST 2.1.3. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB BODU - ZRYCHLENÉ TEČNÉ A NORMÁLOVÉ 2.1.4. ROVNOMĚRNÝ POHYB BODU PO KRUŽNICI - ÚHLOVÁ RYCHLOST, OBVODOVÁ RYCHLOST A DOSTŘEDIVÉ ZRYCHLENÍ 2.1.5. ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB BODU PO KRUŽNICI - ÚHLOVÉ ZRYCHLENÍ, OBVODOVÉ ZRYCHLENÍ 2.2. Dynamika hmotného bodu 2.2.1. I.NEWTONŮV ZÁKON SETRVAČNOSTI 2.2.2. II.NEWTONŮV ZÁKON SÍLY - POJEM HMOTNOSTI 2.2.3. III.NEWTONŮV ZÁKON AKCE A REAKCE 2.2.4. ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI 2.2.5. Pohyb hmotného bodu po kružnici - odstředivá síla 2.2.6. Moment síly 2.2.7. Zákon zachování momentu hybnosti 2.2.8. Rovnováha a skládání sil 2.3. Práce síly a mechanická energie 2.3.1. MECHANICKÁ PRÁCE SÍLY 2.3.2. VÝKON SÍLY 2.3.3. Kimetickáenergie 2.3.4. PRÁCE SÍLY V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI A POTENCIÁLNÍ ENERGIE 2.4. Dynamika tuhého tělesa 2.4.1. TĚŽIŠTĚ TUHÉHO TĚLESA 2.4.2. POHYBOVÁ ROVNICE ROTACE TUHÉHO TĚLESA 2.4.3. PRÁCE A VÝKON PŘI ROTACI TUHÉHO TĚLESA 2.4.4. KINETICKÁ ENERGIE ROTACE A MOMENT SETRVAČNOSTI TUHÉHO TĚLESA 2.4.5. POLOMĚR SETRVAČNOSTI 2.4.6. STEINEROVA VĚTA 2.4.7. ANALOGIKÉ VELIČINY TRANSLAČNÍHO A ROTAČNÍHO POHYBU TUHÝCH TĚLES 2.4.8. MOMENTY SETRVAČNOSTI VYBRANÝCH TĚLES 2.5. Pružnost a deformace kontinua 2.5.1. NAPĚTÍ A DEFORMACE V PEVNÝCH LÁTKÁCH, A HOOKŮV ZÁKON 2.5.2. DEFORMACE V TAHU A V TLAKU 2.5.3. OBJEMOVÁ DEFORMACE 2.5.4. DEFORMACE VE SMYKU 2.5.5. DEFORMACE V TORZI 2.6. Mechanické kmity a vlny kontinua 2.6.1. LINEÁRNÍ HARMONICKÉ KMITY HMOTNÉHO BODU 2.6.2. SKLÁDÁNÍ HARMONICKÝCH KMITŮ 2.6.3. TLUMENÉ KMITY 2.6.4. Kmity kyvadel v tíhovém poli 2.6.5. Vázané harmonické oscilátory a postupné vlny kontinua 2.6.6. Podélné a příčné vlnění 2.6.7. Energie přenášená vlněním 2.6.8. Interference vlnění 2.6.9. Stojaté vlnění 2.6.10. ŠÍŘENÍ VLN V PROSTORU – VLNOVÁ ROVNICE 2.6.11. Akustické vlnění 2.7. Mechanika kapalin 2.7.1. Napětí a deformace v kapalinách 2.7.2. Pascalův zákon 2.7.3. Hydrostatický tlak 2.7.4. Archimédův zákon 2.7.5. Proudění ideální kapaliny a rovnice kontinuity 2.7.6. Proudění ideální kapaliny a Bernoulliova rovnice zachování energie 2.7.7. Newtonův zákon viskózního proudění 3. TERMIKA 3.1. Kinetická teorie tepla 3.1.1. TEPLO A TEPLOTA 3.1.2. KALORIMETRICKÁ ROVNICE 3.1.3. TEPLO JAKO KINETICKÁ ENERGIE LÁTKOVÝCH MIKROČÁSTIC 3.1.4. KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ 3.1.5. VNITŘNÍ ENERGIE IDEÁLNÍHO PLYNU A EKVIPARTIČNÍ TEORÉM 3.2. Termodynamika 3.2.1. 1. VĚTA TERMODYNAMIKY - ZACHOVÁNÍ ENERGIE 3.2.2. 2. VĚTA TERMODYNAMIKY - RŮST ENTROPIE 3.2.3. 3. VĚTA TERMODYNAMIKY - NULOVÁ ZMĚNA ENTROPIE PŘI ABSOLUTNÍ NULE 3.2.4. TERMODYNAMICKÉ PROCESY V IDEÁLNÍM PLYNU 3.2.5. STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU 3.2.6. STAVOVÁ ROVNICE REÁLNÉHO PLYNU - VAN DER WAALSOVA ROVNICE 3.2.7. Fázové přechody 3.3. Přenos tepla v prostoru 3.3.1. PŘENOS TEPLA VEDENÍM, PROUDĚNÍM A ZÁŘENÍM 3.3.2. ROVNICE VEDENÍ TEPLA 3.3.3. PŘESTUP A PROSTUP TEPLA 4. FYZIKÁLNÍ POLE 4.1. Gravitační pole 4.1.1. Newtonův zákon všeobecné gravitace 4.1.2. Intenzita gravitačního pole 4.1.3. Práce gravitačních sil a potenciál gravitačního pole 4.1.4. Potenciální energie v gravitačním poli 4.1.5. Gravitační pole Země - vně a uvnitř 4.1.6. Barometrická formule pro atmosféru v centrálním gravitačním poli Země 4.1.7. Keplerovy zákony oběhu nebeských těles 4.2. Elektrostatické pole 4.2.1. Elektrický náboj a Coulombův zákon elektrostatického pole 4.2.2. Intenzita elektrostatického pole, elektrický tok a Gaussův zákon elektrostatiky 4.2.3. Práce elektrostatických sil a potenciální energie náboje v elektrostatickém poli 4.2.4. Elektrický potenciál a elektrické napětí 4.2.5. Elektrická kapacita vodiče 4.2.6. Energie elektrostatického pole 4.3. Elektrický proud 4.3.1. Stacionární elektrický proud 4.3.2. Elektrický proud v látkách a Ohmův zákon 4.3.3. Práce a výkon elektrického proudu 4.3.4. Elektromotorické napětí a Kirchhoffovy zákony elektrických obvodů 4.4. Magnetické pole 4.4.1. Magnetický dipól 4.4.2. Magnetická indukce a Biot-Savartův zákon 4.4.3. Ampérův zákon cirkulace magnetické indukce 4.4.4. Lorentzova a Ampérova síla 4.4.5. Zkřížená pole a Hallův jev 4.4.6. Magnetický indukční tok a Gaussův zákon pro magnetické pole 4.4.7. Intenzita magnetického pole v látkách 4.4.8. Magnetický moment a dipól v magnetickém poli 4.5. Elektromagnetické pole 4.5.1. Faradayův zákon elektromagnetické indukce 4.5.2. Magnetická indukčnost vlastní a vzájemná 4.5.3. Energie magnetického pole 4.5.4. Střídavý elektrický proud 4.5.5. Elektromagnetické oscilace 4.6. Elektromagnetické vlnění 4.6.1. Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole 4.6.2. Vlnová rovnice elektromagnetického pole 4.6.3. Přenos energie elektromagnetickou vlnou 4.6.4. Rozdělení spektra elektromagnetických vln a jejich vlastnosti 4.7. Vlnová optika 4.7.1. ROVINNÁ SVĚTELNÁ VLNA 4.7.2. POLARIZACE SVĚTELNÉ VLNY 4.7.3. DISPERZE SVĚTELNÉ VLNY 4.7.4. ABSORPCE SVĚTLA A LAMBERT - BEERŮV ZÁKON 4.7.5. DIFRAKCE (OHYB) SVĚTELNÉ VLNY 4.7.6. INTERFERENCE SVĚTELNÝCH VLN 4.8. Geometrická optika 4.8.1. Odraz a lom světla 4.8.2. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ 4.8.3. ZOBRAZENÍ ODRAZEM NA KULOVÉM ROZHRANÍ 4.8.4. ZOBRAZENÍ LOMEM NA KULOVÉM ROZHRANÍ 4.8.5. ZOBRAZENÍ TENKOU ČOČKOU 4.9. Fotometrie 4.9.1. Fotometrické charakteristiky světelného zdroje 4.9.2. Spektrální charakteristiky světelného zdroje 4.9.3. Fotometrické charakteristiky světelného pole 5. MODERNÍ FYZIKA 5.1. Teorie relativity 5.1.1. EINSTEINŮV PRINCIP RELATIVITY A PRINCIP KONSTANTNÍ RYCHLOSTI SVĚTLA 5.1.2. LORENTZOVA TRANSFORMACE A RELATIVISTICKÍ KINETIKA 5.1.3. Relativnost současnosti 5.1.4. Minkovského 4-rozměrný prostoročas 5.1.5. RELATIVISTICKÁ KONTRAKCE DÉLEK 5.1.6. RELATIVISTICKÁ DILATACE ČASU 5.1.7. Relativistické skládání rychlostí 5.1.8. RELATIVISTICKÁ DYNAMIKA 5.1.9. ZÁVISLOST HMOTNOSTI NA RYCHLOSTI 5.1.10. EKVIVALENCE HMOTNOSTI A ENERGIE 5.2. Kvantová fyzika 5.2.1. PLANCKŮV VYZAŘOVACÍ ZÁKON TEPELNÉ RADIACE 5.2.2. FOTOELEKTRICKÝ JEV A EINSTEINOVA HYPOTÉZA FOTONU 5.2.3. DE BROGLIEOVA HYPOTÉZA KORPUSKULÁRNĚ-VLNOVÉHO DUALISMU MIKROČÁSTIC 5.2.4. BOHRŮV A SOMERFELDŮV MADEL ATOMU 5.2.5. VLNOVÁ FUNKCE A SCHRODINGEROVA ROVNICE 5.2.6. KVANTOVĚ-MECHANICKÁ TEORIE ATOMU VODÍKU 5.2.7. PÁSOVÁ TEORIE ELEKTRONOVÉ STRUKTURA KRYSTALŮ 5.3. Jaderná fyzika 5.3.1. JADERNÁ SÍLA A VAZBA NULEONŮ V ATOMOVÉM JÁDŘE 5.3.2. VAZEBNÁ ENERGIE A HMOTOVÝ DEFEKT ATOMOVÉHO JÁDRA 5.3.3. STABILITA ATOMOVÉHO JÁDRA A RADIOAKTIVNÍ ROZPAD 5.3.4. ŠTĚPENÍ ATOMOVÝCH JADER 5.3.5. SYNTÉZA ATOMOVÝCH JADER STUDIJNÍ LITERATURA [1] Fojtek, A. et al: Vybrané kapitoly z fyziky. Skriptum ISBN 978-80248-2170-2, Ostrava, VŠB-TUO, vydání 2011 VKF [2] Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF. Skriptum ISBN 978-80-248-2382-9, Ostrava, VŠB-TUO, dotisk 2. vydání, 2011 B [3] Halliday, D. – Resnick, R. – Walker, J.: Fyzika, VUTIUM 2013, ISBN 978-80-214-4123-1 [4] Fojtek, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 2. vydání, 1998 [5] Dvorsky, R., Foukal, J.: Fyzikální měření. Skriptum, Ostrava 2007, VŠB-TUO, ISBN 978-80-248-1321-9 [6] Kopečný, J. a kol.: Fyzikální měření. VŠB TU Ostrava, Ostrava, 1967. [7] Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999. [8] Dokument EAL-R2/1997, Český institut pro akreditaci http://www.cia.cz/attachment.aspx?id=147 [9] Dokument EA – 4/02 M:2013 http://www.cia.cz/Download.ashx?Type=Document&Id=16811 [10] http://physics.nist.gov/cuu/Units/background.html [11] http://www.converter.cz/jednotky.htm [12] http://www.cmi.cz/index.php?lang=1 [13] Brož, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1999. [14] Horák, Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha, 1958.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17 2
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část Písemná zkouška 30  10
                Ústní část Ústní zkouška 37  8
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3914T026) Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T029) Minerální biotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Důlní měřictví K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2016/2017 letní