720-0001/01 – Introduction to EU Affairs (UPEU)

Gurantor departmentFaculty of Civil Engineering - Department for Study AffairsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0
Part-time Credit and Examination 9+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Basic knowledge of European Union, important economic and political entity in Europe, should have every university graduate. The subject includes not only indispensable historical introduction and institutional framework of the EU, but also it covers basic of EU law, history of integration of the Czech Republic, EU politics and occasions for students and graduates in member countries.

Compulsory literature:

[1] Černý,I.,Píšek,T.,Zenker,P.:Úvod do problematiky EU,VŠB-TU Ostrava,2004,164 s.,ISBN 80-248-0605-3 [2] www.europa.eu.int [3] www.euroskop.cz [4] www.integrace .cz Doporučená literatura: [1]Skokan, K.: Regionální politika EU: Úvod do evropské regionální politiky. Regionální politika EU a strukturální fondy. Regionální programování v EU. Současná regionální politika v České republice. Ostrava: RCCV při VŠB- TUO. 2003. 4 výukové moduly pro distanční vzdělávání, 347 s. CD-ROM. ISBN 80-248-0364-X.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historie evropské integrace I Založení evropských společenství, jejich vývoj, postup ekonomické a politické integrace, přehled zakládacích smluv, etapizace vývoje z pohledu historického. 2. Historie evropské integrace II Významné historické události s dopadem na poválečný vývoj Evropy,Dunkirkská smlouva, Bruselská smlouva,vznik NATO,EOS, Západní unie,Messinská deklarace, založení významných organizací a jejich vliv na budoucnost Evropy, 3. Historie evropské integrace III Proces rozšiřování,Smlouvy ES/EU a jejich revize s implikacemi pro rozvoj Evropy až do současnosti,ESUO,E(H)S, EURATOM, Jednotný evropský akt,Smlouva o EU,Amsterodamská revize, Smlouva z Nice. 4. Organizace a fungování EU Instituce a orgány EU, základní rozhodovací postupy, Komise, Rada, Evropský parlament,Evropský ombudsman, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropská rada,Účetní dvůr, Evropská centrální banka a ESCB, Soudní dvůr – složení těchto institucí, jejich role, pravomoci a význam ve struktuře EU. 5. Základy práva EU Prameny práva, typy právních aktů EU, náležitosti právních předpisů EU, publikace, vstup v platnost, principy aplikace práva ES, soudní kontrola a výklad. 6. Politiky Evropské unie/Evropských společenství I Zdroje politik EU a jejich tvorba, přehled politik EU, charakteristické rysy, Jednotný vnitřní trh,charakteristika pilířů JVT-volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu,harmonizace právních předpisů, hospodářská soutěž,jednotný celní sazebník,efekty vnitřního trhu. 7. Politiky Evropské unie/Evropských společenství II Evropský měnový systém,Hospodářská a měnová unie,charakteristika a její vývoj, problematika společné měny. 8. Politika Evropské unie/Evropských společenství III Společná zemědělská politika, její charakteristika, cíle, nástroje a vývoj, reformy zemědělské politiky, financování SZP a regulace jednotlivých trhů a perspektivy. 9. Politika Evropské unie/Evropských společenství IV Průmyslová politika, cíle, klasické a současné pojetí, programy podpory, malé a střední podnikání. 10. Politika Evropské unie/Evropských společenství V Společná dopravní politika, charakteristika, opatření prováděná v dopravě, , specifické rysy jednotlivých druhů doprav, právní regulace, transevropské sítě, 11. Politika Evropské unie/Evropských společenství VI Společná obchodní politika, charakteristika,nástroje, cíle, klasifikace bariér vstupu na trh, antidumping, antisubvencování. 12. Politika Evropské unie/Evropských společenství VII Regionální a strukturální politika, principy, nástroje a cíle politik, strukturální fondy a fond soudržnosti, oblasti jejich intervence, finanční alokace, zaměření a použití. 13. Politika Evropské unie/Evropských společenství VIII Vybrané politiky EU, energetická politika,její charakteristika, hospodaření s energiemi, programy na podporu alternativních zdrojů, právní regulace, ochrana životního prostředí,zásady, právní regulace 14. Politika Evropské unie/Evropských společenství IX Ochrana duševního vlastnictví, typy duševního vlastnictví podléhající právní ochraně,autorské právo,ochranná známka,utajované informace, průmyslové vzory, patenty,smlouvy o patentu společenství.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 33  0
                Oral Oral examination 34  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R001) Economics and Management in the Field of Raw Materials P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T001) Economics Management in Raw Materials treatment Industry P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (6209R013) Information and System Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner