730-0005/01 – Chemistry (FAST)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
S1T10 RNDr. Vlasta Štefanidesová, Ph.D.
KRI37 Ing. Monika Šupová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student je seznámen s obecnou, anorganickou a organickou chemií v rozsahu určeném pro studenty technických nechemických oborů.

Teaching methods

Summary

Předmět shrnuje základní poznatky z oboru obecné, anorganické a organické chemie. Cílem je získání přehledu o obsahu odborných pojmů a vzájemných souvislostech jevů a vlastností prvků. Studenti jsou seznámeni s chemickými výpočty a základními charakteristikami prvků a vybraných sloučenin.

Compulsory literature:

Leško, J., Tržil, J., Ulrych, J.: Obecná chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 1998. Leško, J., Tržil, J.,Štarha, R.: Anorganická chemie, učební text VŠB-TUO, Ostrava 2000. Plachá, D., Seidlerová, J.: Základy organické chemie, učební text VŠB - TUO, Ostrava 2008. Literatura ke cvičením Seidlerová, J., a kolektiv: Základní výpočty v chemii, FAST VŠB - TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0936-2.

Recommended literature:

Tržil, J.: Chemie pro hutníky I., učební text VŠB - TUO. Ullrych, J., a kol.: Chemie pro horníky II., učební text VŠB-TUO. Kozubek, E. aj.: Chemie pro strojní obory, učební text VŠB-TUO. Malý, J., Rovnaníková P.: Základy chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Rovnaníková P., Malý J.: Chemie, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, učební text VÚ Brno. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chemie, SNTL, Praha 1981. Červinka, O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie, SNTL, Praha 1980. Greenwood N.N., Earnshaw A.: Chemie prvků, Informatorium, Praha 1993. Heslop, R. B., Jones K., Anorganická chemie, SNTL, Praha 1982. Kozubek, E., Ullrych, J., Tržil, J., Kulveitová H., Otoupalíková H.: Základy chemie, VŠB – TUO, Ostrava 1999.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod, základní pojmy a chemické zákony. 2. Stavba atomu, výstavba elektronového obalu a atomového jádra periodický zákon 3. Chemická vazba, základní teorie a typy vazby. 4. Skupenské stavy hmoty , základní charakteristiky plynného, kapalného a tuhého skupenství, skupenské přeměny. 5. Koloidní soustavy, roztoky 6. Chemické reakce, rychlost chemické reakce, chemická rovnováha, rovnovážná konstanta. 7. Základy termodynamiky a termochemie. 8. Elektrolyty, iontový zápis chemické reakce. 9. Kyseliny a zásady, teorie kyselin a zásad, kyseliny, zásady a amfoterní látky,vodíkový exponent. 10.Základy elektrochemie, standardní elektrodový potenciál, elektrochemická řada napětí kovů, oxidačně-redukční potenciály. 11.Vlastnosti prvků plynného skupenství (vodík, kyslík, vzácné plyny, halogeny a dusík). 12.Vlastnosti kovů. Výroba a použití železa, niklu, chromu, olova, zinku, mědi. Koroze. 13.Vlastnosti nekovů a polokovů. 14.Základy organické chemie -definice, stavba organických sloučenin, chemická vazba v organických sloučeninách, chemické reakce. Cvičení(semináře): 1. Názvosloví anorganických sloučenin. 2. Základní pojmy a veličiny. 3. Složení soustav. 4. Ideální plyn. 5. Chemické reakce. 7. Výpočty podle chemických reakcí včetně heterogenních. 8. Termochemie. 10.Elektrolytická disociace. 11.Chemická rovnováha 12.Elektrochemie. 12.Názvosloví organických látek. 13-14. Opakování a kontolní testy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.