730-0008/01 – Binding Systems (PS)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT27 prof. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SIM75 prof. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět je zaměřen na přehled anorganických pojivových systémů běžných ve stavebním průmyslu. Studenti získají přehled o výrobě anorganických pojiv, o procesech probíhajících při jejich tuhnutí a tvrdnutí. V rámci cvičení studenti získají přehled o metodách studia chemického a fázového složení vzorků pojiv, o hodnocení jejich texturních parametrů.

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Literatura: J.Konta: Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických usazenin. Universita Karlova, Praha 1972. M.Rieder, P.Povondra: Chemie pro geology, fázové rovnováhy. Skriptum Praha, 1979. Ceramics-Silikáty (Časopis periodikum).

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do studia. Charakteristika pevné fáze. 2. Metody pro stanovení velikosti částic . Klasifikační diagramy. 3. Termodynamické rovnováhy. 4. Fázové diagramy. Uplatnění, značení a základní vlastnosti. Krystalizační dráhy a související pojmy. Hlavní typy izobarických diagramů. 5. Stavební vápna. Klasifikační diagramy řady sedimentárních hornin s vápencem. Fázové diagramy CaO-H2O, CaO-MgO. Vápenný hydrát (mechanismus reakce vápna s vodou). 6. Sádrová pojiva. Soustava CaSO4-H2O. Mechanismus zpevňování sádrových pojiv, hlavní děje při tuhnutí a tvrdnutí 7. Cement. Třísložkový systém CaO-SiO2-Al2O3. Stupeň sycení vápnem. 8. Mineralogické složení slínku a fázové diagramy (CaO-SiO2) vs. ToC. 9. Zvláštní druhy cementů. Cementy s latentně-hydraulickou přísadou. 10. Cementy s hydraulicky aktivními látkami. Chemismus popilků. Složení pucolánové látky, směs pucolán-vápno a nově vzniklé fáze v diagramu CaO-SiO2- Al2O3-H2O bez a se sádrovcem. 11. Cementy s přísadou vedoucí k jejich rozpínání. 12. Cementy s vysokými počátečními pevnostmi. 13. Cementy speciální. 14. Fázové složení a rentgenová difrakční fázová analýza. Cvičení 1. Opakování základních chemikcých výpočtů 2. Zrnitostní analýza. Laserový částicový analyzátor Analysette 2, Elektronový mikroskop. 3. Termodynamické výpočty. 4. Řešení klasifikačních diagramů. Analýza velikosti částic a cihlářské jíly a hlíny. Názvosloví sedimentárních hornin, které jsou surovinovým zdrojem ve stavebním průmyslu. 5. Stanovení uhličitanů v pevných vzorcích standardním operačním postupem VÚCHEM. 6. Analýza uhličitanů a síranů s krystalově vázanou vodou metodou infračervené mikroskopie. 7. Referáty studentů na téma : Vápno a sádra (výrobci, produkty na trhu). 8. Chemismus popílků. Prvková a fázová analýza. Výpočet složení směsi surovin vápence a jílu pro požadovaný stupeň sycení vápnem. 9. Referáty studentů na téma: Cementy (výrobci, produkty). 10. Fázové diagramy dvousložkových soustav a jejich likvidus a solidus. Krystalizace a tání. 11. Vyhodnocování fází z naměřených rtg difrakčních záznamů sádrovce, anhydritu, popílku a strusky. 12. Kontrolní test. 13. Doplnění cvičení. 14. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structures K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Building Materials and Diagnostics of Structure K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.