730-0012/01 – Life environment analysis ()

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4
Part-time Credit and Examination 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek 1. - 2. Problematika analytické chemie životního prostředí, požadavky na analytické metody. Odběr vzorků životního prostředí a odpadů, příprava vzorků k analýze. Rozklady vzorků, příprava vodného výluhu pro hodnocení nebezpečnosti odpadů. 3. - 7. Spektrální metody analytické chemie: rentgenová spektrální analýza (XRFS), atomová emisní spektrální analýza (ICP), atomová absorpční spektrometrie (plamenová a elektrotermická atomizace, metoda těkavých hydridů, studené vypařování rtuti), molekulární absorpční spektrometrie (UV/VIS spektrometrie, IR spektrometrie). Principy metod, instrumentace, aplikace při analýze vzorků životního prostředí a odpadů. 8. Elektroanalytické metody používané pro analýzu životního prostředí a odpadů: polarografie, nové polarografické metody, voltamperometrie na pevných elektrodách, potenciometrie, konduktometrie. Principy metod, instrumentace, aplikace při analýze vzorků životního prostředí a odpadů. 9.-11. Separační metody: kapilární elektroforéza, izotachoforéza, kapalinová a plynová chromatografie, iontová chromatografie, hmotnostní spektrometrie ve spojení s chromatografem a s ICP. Principy metod, instrumentace, aplikace při analýze organických i anorganických látek ve vzorcích životního prostředí a odpadů. 12.-15. Přehled metod analýzy vzorků ovzduší a plynných emisí, vod, zemin a tuhých odpadů. Vyhodnocování výsledků analýz, akreditace laboratoří pro analýzu životního prostředí a hodnocení odpadů. Náplň cvičení 1. Úvod, bezpečnostní školení, seznámení s náplní cvičení 2. Odběr vzorků půdy, úprava vzorků, stanovení hrubé vody . Stanovení vlhkosti odebraných vzorků, navážka na přípravu vodného výluhu dle Vyhl. 383/2001 Sb. Příprava vzorků k analýze: mletí, homogenizace 4. Příprava vodného výluhu ze vzorku půdy, tlaková filtrace, stanovení pH a měrné vodivosti výluhu, stabilizace vzorků pro stanovení toxických prvků ) 5. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - analýza odebraných vzorků půdy, využití XRFS k analýze tuhého aerosolu v imisích a v emisích 6. AES-ICP, analýza vybraných prvků v připravených vodných výluzích, vyhodnocování výsledků 7. AAS, analýza vybraných prvků v připravených vodných výluzích, ukázka dalších technik AAS, vyhodnocování výsledků 8. UV/VIS spektrometrie, analýza CrVI v umělých vzorcích 9. Infračervená spektrometrie, stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodách, a v pevných vzorcích 10. Kapalinová chromatografie, stanovení aniontů, stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků 11. Plynová a kapalinová chromatografie, stanovení těkavých organických látek, stanovení polychlorovaných bifenylů 12. Základní laboratorní výpočty, validace analytických metod, hodnocení výsledků měření (8 hod.) 13. Vyhodnocení výsledků analýz odebraného vzorku půdy 14. Zápočty, závěr

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.