730-0014/01 – Analytical chemistry of wastes (ACHOM)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GAB028 Ing. Roman Gabor, Ph.D.
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
KUB32 Marta Kubáňová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
MAJ074 Ing. Petra Španihelova
THO78 Ing. Pavla Thorová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student po absolvování předmětu by měl umět navrhnout analytickou metodu pro stanovení anorganických a organických polutantů sledovaných z hlediska zákona o odpadech.

Teaching methods

Summary

Předmět seznámí posluchače se základními znalostmi chemie odpadů, vybranými kapitolami toxikologie a metodami hodnocení odpadních materiálů. V návaznosti na tyto informace předmět dále zahrnuje kapitoly o odběru, uchovávání a transportu vzorku a o jeho fyzikální a chemické úpravě. Další část je zaměřena na základy chemické kvalitativní analýzy a chemic-ké kvantitativní metody - gravimetrické a volumetrické metody. V závěru bude proveden pře-hled v praxi nejčastěji používaných instrumentálních metod chemické analýzy.

Compulsory literature:

Seidlerová J. a kol. Analytická chemie odpadů, Skripta VŠB – TUO, Ostrava 2005.

Recommended literature:

Seidlerová J. a kol. Analytická chemie odpadů, Skripta VŠB – TUO, Ostrava 2005. Šrámek, V., Kosina L. Analytická chemie, FIN, Olomouc 1996. Holzbechr, Z., Churáček, J. Analytická chemie, SNTL, Praha 1987. Zýka, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. Tomík, B., Poljak, R., Jirkovský, R. Analytická chemie pro hutníky, SNTL/ALFA, Praha 1988. Vláčil a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy, INFORMATORIUM, Praha 1991.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy chemie odpadních materiálů. Základní anorganické a organické polutanty, je-jich chemické a fyzikální vlastnosti 2. Metody hodnocení odpadů. 3. Úvod do studia analytické chemie (význam a postavení analytické chemie, obsah analy-tické chemie). Základní pojmy analytické chemie. 4. Chemické reakce využívané v analytické chemii. chemické rovnováhy - protolytické, srážecí, komplexometrické, oxidačně redukční. 5. Postup chemické analýzy. Postup odběru vzorků kapalného, plynného a tuhého skupenství. Transport a uchovávání vzorku před analýzou. 6. Fyzikální a chemické metody úpravy vzorku v anorganické analýze. 7. Základy kvalitativní analytické chemie. Důkazové reakce kationů a anionů. 8. Gravimetrické metody kvantitativní analýzy. Základní pojmy a vztahy, principy stanovení. 9. Volumetrické metody kvantitativní analýzy. Základní pojmy a vztahy, metody indikace bodu ekvivalence, titrační křivky. 10. Neutralizační, srážecí, oxidačně redukční a komplexometrické metody, příklady stanovení. 11. Základní instrumentální techniky v oblasti anorganické analýzy 12. Základní postupy úpravu vzorku v oblasti organické analýzy. 13. Metody kvantitativní a kvalitativní analýzy v oblasti organické analýzy. 14. Základní instrumentální techniky v oblasti organické analýzy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 25  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B3923) Materials Engineering (3911R033) Material Recycling P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.