730-0015/01 – Instrumental methods of analysis (IMA)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
MAJ074 Ing. Petra Španihelova
THO78 Ing. Pavla Thorová
TOM90 Ing. Šárka Tomisová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent předmětu bude obeznámen s moderními analytickými metodami uplatňujícími se při analýze odpadních materiálů tak, aby je bylo možno charakterizovat.

Teaching methods

Summary

Předmět je zaměřen na moderní fyzikálně-chemické postupy analýzy v oblasti anorganické a organické analytické chemie. V úvodu budou posluchači seznámeni s postupy úpravy vzorků využívající např. mikrovlnné záření, extrakce apod. Budou podrobně vysvětleny fyzikálně chemické základy optických, elektrochemických i chromatografických metod. Z jednotlivých metod bude důraz kladen na ty metody, které se uplatňují při hodnocení chemického složení odpadů. V závěru budou zmíněné metody fázové a strukturní analýzy (termická analýza, rentgenová difrakce). Posluchači budou také seznámeni se základy chemometrie.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Seidlerová J. a kol. Analytická chemie odpadů. Skripta VŠB - TUO, Ostrava 2005. Zýka, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. Krakovská, E. Heinz, M. K. Rozklady v analytickéj chémii, súčasný stav a trendy. VIENALA Košice, 2001. ISBN 80-88922-48-8. Sommer, L. a kol. Základy analytické chemie II. Učební text VUT v Brně. VUTIUM, Brno 2000. ISBN 80-214-1742-0. Černohorský, T., Jandera, P.: Atomová spektroskopie, učební text Univerzity Pardubice, Ediční středisko UP, Pardubice 1997. Atomová absorpční spektroskopie. Sborník přednášek z kurzu. 2. upravené a doplněné vydá-ní. Ing. Václav Helán – 2 THETA Český Těšín 2003. ISBN: 80-86380-16-5. Zajištění kvality analytických výsledků. Sborník přednášek ze semináře v Komorní Lhotce. Ing. Václav Helán – 2 THETA Český Těšín 2003. ISBN: 80-83380-02-5. Domácí a zahraniční odborné časopisy jako např. Chemické listy

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Postupy chemické úpravy vzorků pro anorganickou analýzu (rozklady vzorků suchou a mokrou cestou, mikrovlnný rozklad), separační techniky v oblasti anorganické analýzy 2. Postupy chemické úpravy vzorků pro organickou analýzu, separační techniky v oblasti organické analýzy 3. Úvod k instrumentálním metodám analýzy. Rozdělení. 4. Fyzikálně-chemické základy optických metod. Základní instrumentální vybavení optic-kých metod. 5. Princip, přístrojové vybavení praktické využití metod v oblasti atomových spektrálních metod (atomové absorpční a emisní spektroskopie). 6. Princip, přístrojové vybavení praktické využití metod využívající RTG záření (atomová fluorescenční spektroskopie). 7. Základní principy elektronová spektroskopie, inračervená spektroskopie (IČ) a blízká IR (NIR). 8. Fyzikálně-chemické základy elektroanalytických metod. Základní instrumentální vyba-vení. Princip, přístrojové vybavení a praktické použití potenciometrie, konduktometrie, polarografie, elektrogravimetrie, coulometrie. 9. Základní metody strukturní a fázové analýzy v oblasti anorganických matriálů (princip a použití termické analýzy, rentgenové difrakce). 10. Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR), elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie (EPR), Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektroskopie (MS). 11. Separační chromatografické metody. Kapalinová a iontová chromatografie, princip, vuži-tí. 12. Separační chromatografické metody. Plynová chromatografie, princip a využití. 13. Speciální techniky organické analýzy. 14. Základy chemometrie - chyby analytických metod, interpretace výsledku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Winter semester, validity until: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 30  10 2
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N3923) Materials Engineering (3911T033) Material Recycling P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.