730-0103/01 – Chemie II - Fyzikální chemie (FCH)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studiem předmětu má student získat základní znalosti a dovednosti v popisu chemických dějů z termodynamického a kinetického hlediska.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je na získání znalostí fyzikální chemie, které studenti budou rozvíjet v dalších navazujících předmětech, jako např. analytická chemie, kvantová chemie, metody studia nanomateriálů.

Povinná literatura:

BRDIČKA, R., DVOŘÁK, J. Základy fyzikální chemie, Academia, Praha 1977; MOORE, W., J. Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979; BALL, D., W. Physical Chemistry, Benjam. Cumm., 2005. ISBN 0534266584; BARTOVSKÁ, L., ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, 3. přep. a rozšíř. vyd. Vys. škola chem.technolog., Praha 1999; ATKINS, P., W., Paula, J.: Atkin´s Physical Chemistry. Oxford UP 2003, ISBN 0198792859; NOVÁK, J. a kol. Příklady a úlohy z fyzikální chemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2000; BARTOVSKÁ, L. a kol. Příklady z fyzikální chemie I a II.Vysoká škola chemicko- technologická, Praha, 2002.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Atom a molekula. Základy teorie výstavby atomu, vznik molekuly a popis její struktury, spektrální vlastnosti atomů a molekul. - Chemická termodynamika. Termodynamické zákony, entropie a termodynamické potenciály. Chemická rovnováha, rovnovážná konstanta, Termochemie. - Chemická kinetika. Mechanismus a kinetika chemických reakcí, kinetické rovnice, teorie reakčních rychlostí, řetězové reakce, heterogenní a homogenní katalýza, aktivita katalyzátorů a její změny. - Elektrochemie. Roztoky elektrolytů, teorie slabých a silných elektrolytů, chemická rovnováha v roztocích elektrolytů. Galvanické články, elektroda, elektromotorické napětí, elektrodové procesy. - Chemie povrchu. Povrchová energie a její změny s teplotou. Smáčení. Vlastnosti fázového rozhraní ve stylu s plynnou, kapalnou a pevnou fází. Charakteristika chemických a fyzikálních procesů na povrchu. Aktivita a reaktivita povrchu. - Sorpční a desorpční procesy. Termodynamika a kinetika adsorpčních procesů na rozhraní plynné, resp. kapalné fáze a povrchu. Adsorpční izotermy. Fyzikální a chemická adsorpce. Cvičení budou teoretická, zaměřená na rozšíření znalostí o praktické výpočetní aplikace z fyzikální chemie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Výpočet příkladů z oblasti termodynamiky Písemka 10  0
                Aplikace termodynamiky na stovové chování látek Písemka 10  0
                Aplikace termodynamiky na chemické reakce Projekt 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku