730-0103/01 – Chemistry II - Physical chemistry (FCH)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
TOK006 doc. Ing. Jonáš Tokarský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studiem předmětu má student získat základní znalosti a dovednosti v popisu chemických dějů z termodynamického a kinetického hlediska.

Teaching methods

Summary

Předmět je na získání znalostí fyzikální chemie, které studenti budou rozvíjet v dalších navazujících předmětech, jako např. analytická chemie, kvantová chemie, metody studia nanomateriálů.

Compulsory literature:

BRDIČKA, R., DVOŘÁK, J. Základy fyzikální chemie, Academia, Praha 1977; MOORE, W., J. Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979; BALL, D., W. Physical Chemistry, Benjam. Cumm., 2005. ISBN 0534266584; BARTOVSKÁ, L., ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, 3. přep. a rozšíř. vyd. Vys. škola chem.technolog., Praha 1999; ATKINS, P., W., Paula, J.: Atkin´s Physical Chemistry. Oxford UP 2003, ISBN 0198792859; NOVÁK, J. a kol. Příklady a úlohy z fyzikální chemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha 2000; BARTOVSKÁ, L. a kol. Příklady z fyzikální chemie I a II.Vysoká škola chemicko- technologická, Praha, 2002.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsahové zaměření: - Atom a molekula. Základy teorie výstavby atomu, vznik molekuly a popis její struktury, spektrální vlastnosti atomů a molekul. - Chemická termodynamika. Termodynamické zákony, entropie a termodynamické potenciály. Chemická rovnováha, rovnovážná konstanta, Termochemie. - Chemická kinetika. Mechanismus a kinetika chemických reakcí, kinetické rovnice, teorie reakčních rychlostí, řetězové reakce, heterogenní a homogenní katalýza, aktivita katalyzátorů a její změny. - Elektrochemie. Roztoky elektrolytů, teorie slabých a silných elektrolytů, chemická rovnováha v roztocích elektrolytů. Galvanické články, elektroda, elektromotorické napětí, elektrodové procesy. - Chemie povrchu. Povrchová energie a její změny s teplotou. Smáčení. Vlastnosti fázového rozhraní ve stylu s plynnou, kapalnou a pevnou fází. Charakteristika chemických a fyzikálních procesů na povrchu. Aktivita a reaktivita povrchu. - Sorpční a desorpční procesy. Termodynamika a kinetika adsorpčních procesů na rozhraní plynné, resp. kapalné fáze a povrchu. Adsorpční izotermy. Fyzikální a chemická adsorpce. Cvičení budou teoretická, zaměřená na rozšíření znalostí o praktické výpočetní aplikace z fyzikální chemie.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 20
                Test I Written test 10  5
                Test II Written test 10  5
                Aplikace termodynamických výpočtů na chemické reakce Semestral project 20  10
        Examination Examination 60 (60) 20
                Aplikace poznatků na řešení reálných problémů FCH Written test 30  15
                Ústní zkouška Oral examination 30  5
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner