730-0104/01 – Physical chemistry exercises (FCHLC)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU057 Ing. Lucie Chlebíková, Ph.D.
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
VOJ167 Ing. Silvie Rebilasová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is to introduce the methods for the measurement of the .

Teaching methods

Summary

Předmět Laboratorní cvičení z fyzikální chemie v praktické rovině doplňuje předmět Chemie II -Fyzikální chemie. V rámci laboratorních cvičení budou studenti absolvovat měření v následujících tématických okruzích. 1. hustota látek (kapalin a pevných látek), povrchové napětí kapalin, 2. měrná tepelná kapacita, spalné teplo, rozpouštěcí teplo, 3. destilace, fázové diagramy, 4. extrakce, rozdělovací koeficient, 5. ebulioskopie, kryoskopie, 6. parciální molární veličiny 7. elektrolýza, vodivost elektrolytů, 8. pH, pufry, 10. disociační konstanta, součin rozpustnosti, 11. rychlostní konstanta, aktivační energie.

Compulsory literature:

ULICKÝ, L.,VÁVRA, J.: Fyzikálna chémia – Laboratórne cvičenia. Alfa, Bratislava, 1974; KOPEČNÝ, M., DORUŠKOVÁ, M. Návody do cvičení z fyzikální chemie. VŠB-TU Ostrava, 2000; ŠOBR, J. a kolektiv. Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie. VŠCHT Praha, 2001; BALL, D., W. Physical Chemistry, Benjam. Cumm., 2005. ISBN 0534266584.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hustota látek (kapalin a pevných látek), povrchové napětí kapalin 2. Měrná tepelná kapacita, spalné teplo, rozpouštěcí teplo 3. Extrakce, rozdělovací koeficient 4. Ebulioskopie, kryoskopie 5. Elektromotorické napětí článku, potenciometrie 6. Elektrolýza, vodivost elektrolytů 7. pH, pufry 8. Iontová výměna 9. Disociační konstanta, součin rozpustnosti 10. Rychlostní konstanta, aktivační energie

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 70  41
        Příprava na cvičení Other task type 30  10
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner