730-0122/01 – Chemistry IV - Analytical Chemistry (ACH)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Získat přehled o rutinních technikách chemické analýzy.

Teaching methods

Lectures

Summary

Předmět podává přehled metod chemické analýzy materiálů. Vedle obecných základů analytické chemie a základních metod, bude pozornost věnována zejména instrumentálním metodám. Studenti budou seznámeni se základy spektrálních, elektrochemických a chromatografických metod. Pozornost bude věnována aplikacím při analýze chemického složení materiálů.

Compulsory literature:

PRAUS, P., DOMBEK, V., KLIKA, Z.: Základy analytické chemie. ES VŠB-TU, Ostrava 2000; KLIKA, Z., PRAUS, P.: Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002; Kolektiv autorů: Instru-mentální analýza. SNTL, Praha 1986; ZÝKA, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha 1988; HOLZBECHER, Z., CHURÁČEK, J.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987; GARAJ a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977; TOMÍK, B., POLJAK, B., JIRKOVSKÝ, R.: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988; STRÁNSKÝ, Z. aj.: Analýza organických sloučenin. UP, Olomouc 1981; MELOUN, M., MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. EAST PUBLISHING, Praha 1998; KENKEL, J.: Analytical Chemistry for Technicians, Third Edition CRC 2002.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner