730-0125/01 – Quality Management System in laboratories (SMK)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PLA88 doc. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je získání vědomostí v oblasti systémů managementu dle ISO 9001 a dle ISO/IEC ČSN EN 17025:2005.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu Systém managementu kvality v laboratořích je seznámení posluchačů s významem systému managementu kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích a s požadavky příslušných norem a legislativy na způsobilost laboratoří provádět zkoušky a/nebo kalibrace. Předneseny budou základní pojmy v systému managementu, využití statistiky v laboratořích, metrologie apod.

Compulsory literature:

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušeb-ních a kalibračních laboratoří; MESTEK, O., SUCHÁNEK, M.: Kvalimetrie 8. Základy metrologie v chemii. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 1998. ISBN 80-901868-5-8; Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a související činnosti. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 1998. ISBN 80-901868-7-4; DOŠKÁŘOVÁ, Š., JANOŠ, P., PLZÁK, Z., SUCHÁNEK, M., ŠUBRT, P.: Kvalimetrie 13. Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. Metodická příručka. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 2003. ISBN 80-86322-01-7; BIČOVSKÝ, K., DEMPÍR, J., DOHNAL, L., FRIEDECKÝ, B., KRATOCHVÍLA, J., KUČERA, J., PLZÁK, Z.: Kvalimetrie 14. Návaznost chemických měření. Průvodce k dosažení srovnatelných výsledků chemických měření. Používání referenčních materiálů v chemické analýze. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 2004. ISBN 80-86322-02-5; Dokumenty MPA, vydané ČIA o.p.s.; Goetsch, D. L., DAVIS, S. B., Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services (4th Edition), Prentice Hall 2002.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3942) Nanotechnology (3942R001) Nanotechnology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner