730-0132/01 – Laboratory Practice from Experimetnal Methods of Nanomaterials Study (LPEM)

Gurantor departmentNanotechnology centreCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ032 Ing. Světlana Kozubová
STE17 Ing. Gabriela Kratošová, Ph.D.
MAM02 Mgr. Kateřina Mamulová Kutláková, Ph.D.
MAT27 doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.
SIM75 doc. Ing. Gražyna Simha Martynková, Ph.D.
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
CHM80 RNDr. Marta Valášková, DSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent se seznámí s experimentálními metodami studia nanomateriálů, jejich struktury a chemického složení.

Teaching methods

Summary

V předmětu si studenti prakticky vyzkouší různé experimentální techniky pro studium nanomate-riálů z oblasti difrakčních technik, fázové analýzy, mikroanalýzy SEM-EDX, RTG fluorescenční spektroskopie a AFM mikroskopie.

Compulsory literature:

JENKINS, R., SNYDER, R. L.: Introduction to X-ray Powder Diffractometry. – J. Wiley & Sons, 403 stran 1996; KRAUS, I.: Difrakční metody ve fyzice pevných látek. – Ediční středisko ČVUT Praha 193 stran, 1984; ŠÍCHOVÁ, H., VALVODA, V., ČAPKOVÁ, P.: Rentgenografické praktikum. – SPN Praha 121 stran, 1982; VALVODA, V.: Rentgenografické difrakční metody. – SPN Praha ,120 stran, 1979.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3942) Nanotechnology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner