730-0907/01 – Analytika životního prostředí (HGF)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM24 doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou chemické analýzy vzorků životního prostředí a odpadů, včetně odběru vzorků a jejich přípravy k analýze. Rozšiřuje znalosti studentů o moderních instrumentálních metodách, používaných k řešení výše uvedené problematiky. Podává přehled praktických aplikací při analýze životního prostředí a odpadů.

Povinná literatura:

[1] POPL, M. a kol.: Instrumentální analýza, SNTL, Praha 1986 [2] POPL, M., FAHNRICH, J.: Analytická chemie životního prostředí, Ediční centrum VŠCHT, Praha 1995. [3] ZÝKA, J. a kol.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. - 2. Problematika analytické chemie životního prostředí, požadavky na analytické metody. Odběr vzorků životního prostředí a odpadů, příprava vzorků k analýze. Rozklady vzorků, příprava vodného výluhu pro hodnocení nebezpečnosti odpadů. 3. - 7. Spektrální metody analytické chemie: rentgenová spektrální analýza (XRFS), atomová emisní spektrální analýza (ICP), atomová absorpční spektrometrie (plamenová a elektrotermická atomizace, metoda těkavých hydridů, studené vypařování rtuti), molekulární absorpční spektrometrie (UV/VIS spektrometrie, IR spektrometrie). Principy metod, instrumentace, aplikace při analýze vzorků životního prostředí a odpadů. 8. Elektroanalytické metody používané pro analýzu životního prostředí a odpadů: polarografie, nové polarografické metody, voltamperometrie na pevných elektrodách, potenciometrie, konduktometrie. Principy metod, instrumentace, aplikace při analýze vzorků životního prostředí a odpadů. 9.-11. Separační metody: kapilární elektroforéza, izotachoforéza, kapalinová a plynová chromatografie, iontová chromatografie, hmotnostní spektrometrie ve spojení s chromatografem a s ICP. Principy metod, instrumentace, aplikace při analýze organických i anorganických látek ve vzorcích životního prostředí a odpadů. 12.-15. Přehled metod analýzy vzorků ovzduší a plynných emisí, vod, zemin a tuhých odpadů. Vyhodnocování výsledků analýz, akreditace laboratoří pro analýzu životního prostředí a hodnocení odpadů. Program cvičení 1. Úvod, bezpečnostní školení, seznámení s náplní cvičení (4 hod.) 2. Odběr vzorků půdy, úprava vzorků, stanovení hrubé vody (4 hod.) 3. Stanovení vlhkosti odebraných vzorků, navážka na přípravu vodného výluhu dle Vyhl. 383/2001 Sb. Příprava vzorků k analýze: mletí, homogenizace (4 hod.) 4. Příprava vodného výluhu ze vzorku půdy, tlaková filtrace, stanovení pH a měrné vodivosti výluhu, stabilizace vzorků pro stanovení toxických prvků (4 hod.) 5. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - analýza odebraných vzorků půdy, využití XRFS k analýze tuhého aerosolu v imisích a v emisích (4 hod.) 6. AES-ICP, analýza vybraných prvků v připravených vodných výluzích, vyhodnocování výsledků (4 hod.) 7. AAS, analýza vybraných prvků v připravených vodných výluzích, ukázka dalších technik AAS, vyhodnocování výsledků (4 hod.) 8. UV/VIS spektrometrie, analýza CrVI v umělých vzorcích (4 hod.) 9. Infračervená spektrometrie, stanovení nepolárních extrahovatelných látek ve vodách, a v pevných vzorcích (4 hod.) 10. Kapalinová chromatografie, stanovení aniontů, stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (4 hod.) 11. Plynová a kapalinová chromatografie, stanovení těkavých organických látek, stanovení polychlorovaných bifenylů (4 hod.) 12. Základní laboratorní výpočty, validace analytických metod, hodnocení výsledků měření (8 hod.) 13. Vyhodnocení výsledků analýz odebraného vzorku půdy (4 hod.) 14. Zápočty, závěr (4 hod.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (3904T009) Ochrana životního prostředí v metalurgii P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku