9350-3004/01 – Fyzikální chemie II (FCH II)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- zjistit stav sytému (teplota, tlak, objem, látkové množství) pomocí jednodušších i složitějších stavových rovnic - vypočítat teplo a práci za stanovených podmínek - posoudit vliv teploty, tlaku a složení systémů na fázové rovnováhy tekutých systémů - chápat základní principy elektrochemických metod - chápat teoretické základy kvantové teorie atomů a molekul - chápat principy katalytických reakcí a posoudit vliv teploty, tlaku a složení reagující soustavy na reakční rychlost - aplikovat získané teoretické poznatky na výpočetních cvičeních a na různé procesy chemické praxe. Výstupy z učení: Získané znalosti: - schopnost vypočítat termodynamické veličiny čistých látek a soustav v závislosti na teplotě a tlaku, resp. hustotě - schopnost řešit chemické rovnováhy jednoduchých reakcí - schopnost analyzovat reakční mechanismus na základě kinetických dat Získané dovednosti: - schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na různé procesy chemické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] NOVÁK J. a kol., Fyzikální chemie II - bakalářský kurz a magisterský kurz, VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-8070806753 [2] KORYTA J., DVOŘÁK J.: Elektrochemie, Academia, Praha, 1983 [3] VOHLÍDAL J.: Chemická kinetika. Karolinum, Praha, 2001, ISBN 8024602326. [4] DOHNAL V., NOVÁK J., MATOUŠ J.: Chemická termodynamika II, VŠCHT Praha, 1996, ISBN 8070802758 [5] MALIJEVSKÝ a kol.: Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, ISBN 8070804033. [6] http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/FCH4Mgr.pdf

Doporučená literatura:

[1] SIMONS J., An Introduction to Theoretical Chemistry, Cambridge University Press, 2003 [2] J. ISRAELISHVILI: Intermolecular & Surface Forces, Academic Press (2006). [3] M. R. WRIGHT: An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions, Wiley (2007).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se prerekvizita předmětu Fyzikální chemie I v bakalářském programu nebo povinné absolvování téhož volitelného předmětu v magisterském programu (1. ročník, 1. semestr). Dále se předpokládajízákladní znalosti z obecné a anorganické chemie. Absolvování zápočtových testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Molekulový přístup k fyzikální chemii. 2. Stavové rovnice reálných tekutin, teorém korespondujících stavů. 3. Důsledky I. a II. zákona termodynamiky, teplotní a tlakové závislosti stavových funkcí. 4. Termodynamika nevratných dějů, tepelné stroje, zkapalňování plynů. 5. Termodynamika roztoků, fugacita, aktivita. 6. Fázové rovnováhy v reálných systémech. 7. Spontánní přeměna a Gibbsova energie, chemická rovnováha ve složitých soustavách. 8. Teorie elektrolytické disociace, rovnováhy v roztocích elektrolytů. 9. Difuze, migrace iontů v elektrickém poli, konduktivita, Kohlrauschův zákon. 10 Rovnovážné galvanické články, typy elektrod, galvanické články jako zdroje energie. 11. Základy povrchové chemie, adsorpce, adsorpční izotermy. Difuze, 1. a 2. Fickův zákon, difuze s chemickou reakcí. 12. Kinetika simultánních reakcí. 13. Heterogenní reakce, katalýza, reakční rychlost, kinetika a reakční mechanizmy. 14. Fotochemické reakce.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.