9350-3005/01 – Laboratoře energetického využití odpadů (LEVO)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity4
Garant předmětuIng. Barbora Grycová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Grycová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRY060 Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- popsat základní rozdělení technologií pro zpracování odpadů - popsat základní technologie zpracování pro biologicky a termicky zpracovatelné druhy odpadů Výstupy z učení: Získané znalosti: - znát základní technologie pro zpracování bioodpadů, spalitelných odpadů a nevyužitelných odpadů, - vysvětlit a určit základní tepelně technické parametry ovlivňující termický rozklad odpadu, - student bude umět provádět základní laboratorní rozbory charakterizující odpad jako energetický zdroj. Získané dovednosti: - teoretické výpočty bude student schopen aplikovat v provozní praxi, - student dovede zhodnotit základní termochemické vlastnosti vybraných druhů odpadů s ohledem na jeho látkové složení.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

[1] KURAŠ, M. a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. ČEÚ Praha, 1994. [2] OBROUČKA, K.: Termické zneškodňování odpadů. Skripta VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997. [3] HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství [Hlavatá, 2004, záznam a]. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 174 s. ISBN 80-248-0737-8.

Doporučená literatura:

[1] WILLIAM D. Robinson. The solid waste handbook. Ed. John Wiley & Sons, USA, 1986. ISBN 0-471-87711-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student odevzdá protokoly z laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratorní cvičení - Laboratorní úloha č. 1 Provedení technické (immediatní) analýzy odpadů Určení základních parametrů charakterizujících odpad jako energetický zdroj (stanovení obsahu popela, vlhkosti, prchavé hořlaviny a pevného uhlíku), srovnání s výsledky získanými termogravimetrickou analýzou na TGA. - Laboratorní úloha č. 2 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti Stanovení spalného tepla vybraných odpadních materiálů kalorimetricky na přístroji LECO AC600 a dopočet výhřevnosti dle ČSN ISO 1928. - Laboratorní úloha č. 3 Analýza odpadních popílků pomocí atomové absorpční spektroskopie Úprava a analýza vzorků pevných produktů po spalování odpadů (odběr vzorků na spalovně odpadů), analýza na unikátním analyzátoru AAS s možností přímého stanovení toxických prvků ve vzorku v pevném skupenství. - Laboratorní úloha č. 4 Pyrolýza odpadů Laboratorní zkoušky termického rozkladu vzorku vybraného druhu odpadu na laboratorní termické redukční jednotce při různých procesních podmínkách (konečná teplota ohřevu, rychlost ohřevu, doba zdržení, forma vstupu aj.), provedení hmotnostní bilance výsledných produktů procesu, odběr plynných vzorků a následná analýza pyrolýzního plynu na plynovém chromatografu. - Laboratorní úloha č. 5 Stanovení jodového adsorpčního čísla Hodnocení tuhých zbytků z karbonizačních procesů z hlediska sorpčních schopností metodou stanovení jodového adsorpčního čísla, které poskytne informace o mikropórovité struktuře připraveného karbonizátu. Příprava roztoků, titrace roztokem thiosíranu sodného a výpočet. - Laboratorní úloha č. 6 Stanovení zbytkové produkce bioplynu a provedení anaerobní kultivace Test zbytkové produkce bioplynu z digestátu a stanovení míry anaerobního rozkladu zbytkových organických látek v neupravovaném a neředěném vzorku digestátu z anaerobních fermentorů bioplynových stanic za přesně definovaných podmínek tlaku a teploty. Provedení anaerobní kultivace v plynotěsně uzavíratelných baňkách opatřených septem pro odběr a měření produkovaného plynu. - Laboratorní úloha č. 7 Stanovení vyluhovatelnosti odpadu Provedení testu vyluhovatelnosti odpadu. Příprava vodného výluhu z analytického vzorku odpadu, vyluhování odpadu vodou, oddělení kapalné a pevné fáze, analýza výluhu. - Laboratorní úloha č. 8 Stanovení parametru pH-H2O Stanovení parametru pH-H2O kalů, bioodpadů a upravených bioodpadů potenciometrickým přístrojem ve vzorcích určených pro aerobní nebo anaerobní zpracování a ve vzorcích aerobních fermentátů, kompostů a anaerobních digestátů. - Laboratorní úloha č. 9 Stanovení obsahu celkové sušiny Stanovení celkové sušiny kalů, bioodpadů a upravených bioodpadů analyzátorem s halogenovou lampou ve vzorcích určených pro aerobní nebo anaerobní zpracování a ve vzorcích aerobních fermentátů, kompostů a anaerobních digestátů. Laboratorní úlohy budou prováděny na uživatelsky náročnějších zařízeních vždy pod vedením odborníka na obsluhu příslušných aparatur.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.