9350-3007/01 – Úprava a čištění vzdušin (UCV)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologiíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- vysvětlit základní principy difúzně separačních procesů pro čištění plynů (absorpce, adsorpce, membránové separace). - aplikovat základní znalosti fyzikální chemie a procesního inženýrství při návrhových a simulačních výpočtech aparátů. Výstupy z učení: Získané znalosti: - schopnost rozpoznat technologický problém a navrhnout strategii jeho řešení - schopnost rozeznat vhodnou separační metodu a navrhnout geometrii a uspořádání dělícího aparátu Získané dovednosti: - schopnost navrhnout konstrukční parametry zařízení - schopnost pracovat se složitějšími tabelovanými rovnovážnými daty

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] VEJVODA, J., MACHAČ, P., BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha, 2002. [2] ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. [3] MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. [4] HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Doporučená literatura:

[1] NOVÝ, R. et al. Environmental Engineering, Prague: ČVUT, 2000. [2] DOJČANSKÝ, J., LONGAUER, J. Chemické inženierstvo II. Malé centrum Bratislava, 2000. [3] MÍKA, V. Základy chemického inženýrství. SNTL Praha, 1981. [4] McCABE, W. L., SMITH, J. C., a kol. Unit operations of chemical engineering. New York, McGraw-Hill, 1985.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z procesního inženýrství. Tři semestrální výpočtové programy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Absorpce. Rovnováha plyn-kapalina. Bilance zařízení, pracovní čára. Kinetika přenosu hmoty, převodová jednotka. Výplňové kolony, volba průměru, typy výplní. Aplikace při čištění plynů. 2. Adsorpce. Adsorpční rovnováha, vliv teploty a tlaku. Bilance zařízení. Kinetika adsorpce. Postup adsorpční vlny. Desorpce. Návrhový výpočet adsorpční kolony. Dělení metodou PSA, TSA. Adsorpční sušení. Aplikace adsorpce při čištění plynů. 3. Membránová separace plynů. Bilance zařízení. Kinetika transportu hmoty. Příklad aplikací. 4. Metody čištění plynů založené na chemické konverzi. Katalytické metody. 5. Denitrifikace a odsíření spalin. 6. Filtrace pevných částic. Výpočtová cvičení: 1. Absorpce. Vyjádření rovnovážných údajů. Bilanční schéma a materiálová bilance absorbéru. Určení minimální spotřeby rozpouštědla. Návrh základních rozměrů patrových a výplňových zařízení, grafické a numerické řešení. 2. Počet převodových jednotek, výška převodové jednotky, absorpční faktor. 3. Adsorpce. Vyjádření rovnovážných údajů. Bilanční schéma a materiálová bilance. Jednostupňová a vícestupňová adsorpce. Návrhový výpočet. 4. Membránové procesy. Vyjádření rovnovážných údajů. Bilanční schéma a materiálová bilance. Návrhový výpočet. 5. Bilance systému s chemickou reakcí, definice konverze, typy reaktorů. 6. Konzultace výpočtových programů, náhradní termín

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.