9350-3012/01 – Physical chemistry for technological practice (FCHTP)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je prohloubit a upevnit znalosti tak, aby mohly být efektivně využity nejen během doktorského studia ale zejména pak v praxi. Důraz je především kladen na pochopení základních zákonitostí a souvislostí mezi přednášeným tématem a praktickými aplikacemi. Pro studium bude výběr témat přizpůsoben zaměření disertační práce doktoranda.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je prohloubit a upevnit znalosti tak, aby mohly být efektivně využity nejen během doktorského studia ale zejména pak v praxi. Důraz je především kladen na pochopení základních zákonitostí a souvislostí mezi přednášeným tématem a praktickými aplikacemi. Pro studium bude výběr témat přizpůsoben zaměření disertační práce doktoranda.

Compulsory literature:

ATKINS, P.W. Physical Chemistry. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press, 1993. Nebo novější vydání. • MORTIMER, R.G. Physical Chemistry, 2nd ed. Academic Press, 2000.

Recommended literature:

• KONDEPUDI, D., PRIGOGINE, I., Moder thermodynamics: From Heat Engines to Dissipative Structures, 1 st ed. Wiley, 1998. • PRAUSNITZ, J.M., LICHTENTHALER, R.N., de AZEVEDO, E.G. Molecural Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria, 3rd ed. Prentice Hall, 1998.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminar work covering solved issues related to the dissertation focus using monographs, primary literary sources, and other available information sources.

E-learning

Other requirements

Seminární práce na zadané téma vztahující se k řešené problematice související se zaměřením disertační práce.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen na aplikace termodynamiky fázové a chemické rovnováhy a reakční kinetiky v chemických a enviromentálních technologiích. V tomto smyslu jsou probírány následující témata: Termodynamika - reálné plyny, tepelné kapacity, reakční tepla a jejich teplotní závislosti, termodynamické stavové funkce, entalpické bilance, termochemie, nevratné děje, termodynamické rovnováhy, aplikace, termodynamika směsí. Fázové rovnováhy - jednosložkové soustavy, vícesložkové soustavy, intenzivní kritéria rovnováh v kondenzovaných soustavách, systémy kapalina – pára, tuhá látka – pára, parciální molární veličiny, chemický potenciál, rozpustnost plynů v kapalinách. Chemické rovnováhy – látkové bilance, podmínky rovnováhy, rovnovážné konstanty, rovnovážné složení, kritéria termodynamických rovnováh, rovnováhy chemických reakcí a fyzikálních dějů a faktory, které je ovlivňují, reakce ve zředěných roztocích, disociace elektrolytů, součin rozpustnosti. Elektrochemie – elektrolýza, elektrody, galvanické články, chemické a koncentrační články, aplikace měření rovnovážných napětí, kinetika elektrodových dějů. Chemická kinetika - reakční rychlosti a možnosti jejího experimentálního měření pro homogenní a heterogenní chemické reakce, katalýza, simultánní reakce, mechanismy chemických reakcí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.