9350-3013/01 – Heterogeneous kinetics and catalysis (HKK)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti heterogenní katalýzy. Pozornost je zaměřena na klasifikaci katalyzátorů, transportní jevy v katalýze, postupy používané při laboratorním výzkumu katalyzátorů a postupy zvětšení měřítka. V rámci předmětu bude podán ucelený přehled problematiky a pro detailní studium budou vybrána konkrétní témata dle předchozí průpravy doktoranda a zaměření disertační práce.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je rozšíření znalostí v oblasti heterogenní katalýzy. Pozornost je zaměřena na klasifikaci katalyzátorů, transportní jevy v katalýze, postupy používané při laboratorním výzkumu katalyzátorů a postupy zvětšení měřítka. V rámci předmětu bude podán ucelený přehled problematiky a pro detailní studium budou vybrána konkrétní témata dle předchozí průpravy doktoranda a zaměření disertační práce.

Compulsory literature:

• ERTL, G., KNOZINGER H., WEITKAMP, J. (Eds.) Handbook of Heterogeneous Catalysis, John Wiley & Sons, Inc., 1996. • VAN SANTEN, R.A., VAN LEEUWEN, P.W.N.M., MOULIJN, J.A., AVERILL, B.A., Studies in Surface Science and Catalysis 123, Catalysis: An Integrated Approach, Elsevier, 2005.

Recommended literature:

• HAGEN, J. Industrial Catalysis – A Practical Approach, 1st ed. Wiley-WCH: Weinheim, 1999. • THOMAS, J.M., THOMAS, W.J. Principles and Practice of Heterogeneous Catalysis, Wiley, 1996. • SIE S.T., KRISHNA R., Process Development and Scale Up: II Catalyst Design Strategy. Reviews in Chemical Engineering 14 (3) (1998), 159-202. • Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, vol. A5, 5. vydání. Heterogenous Catalysis, VCH, Weinheim, 1985.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Ústní zkouška

E-learning

Other requirements

Seminární práce na zadané téma vztahující se k řešené problematice související se zaměřením disertační práce.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Heterogenní katalytické reakce. Mechanismus působení katalyzátorů, typy katalyzátorů, adsorpce, chemisorpce. Faktory ovlivňující katalytické reakce, povaha katalytických komplexů. Struktura katalyticky aktivních míst, katalýza na kovech a nekovech, acidobazická katalýza. Vlastnosti technických katalyzátorů, katalytické jedy, deaktivace, promotory, aktivita, selektivita. Kinetika heterogenních katalytických reakcí. Definice rychlosti katalytické reakce, rychlostní rovnice používané v heterogenní katalýze, Langmuir-Hinshelwoodův mechanismus, Mars-van Krevelenův mechanismus. Postupy odvození modelových mechanizmů, rychlost řídící krok, aproximace ustáleného stavu. Transportní jevy v heterogenní katalýze. Vliv vnitřní a vnější difúze na průběh katalytické reakce, difúze v porézních látkách, efektivní difúzní koeficient, efektivní tepelná vodivost, koeficienty vnějšího přenosu tepla a hmoty. Laboratorní výzkum kinetiky. Experimentální laboratorní reaktory, postup při hledání nového katalyzátoru, indikace vlivu makrokinetických vlastností, návrh kinetických experimentů, zpracování experimentálních kinetických dat. Strategie návrhu katalyzátoru pro konkrétní proces. Možnosti cíleného ovlivnění účinnosti katalyzátoru volbou velikosti, geometrie, porézní struktury katalyzátoru a distribuce aktivních míst. Environmentální katalýza. Využití heterogenní katalýzy pro snížení znečištění ze stacionárních a mobilních zdrojů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0719D270002) Nanotechnology K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0719D270002) Nanotechnology P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.