9350-3014/01 – Methods for characterization of catalysts (MCHK)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAP0038 prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta s komplexní problematikou charakterizace pevných katalyzátorů. Pozornost je zaměřena na popis principu spektroskopických, teplotně-desorpčních a adsorpčních technik využívaných k charakterizaci pevných materiálů. Hlavní důraz je kladen na strategii výběru vhodných experimentálních technik k charakterizaci pevných materiálů s ohledem na jejich chemické složení, strukturní vlastnosti, texturní vlastnosti a acido-bazické vlastnosti. Student se rovněž seznámí s konkrétními příklady problematiky analýzy aktivního centra pevných katalyzátorů.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Hlavním úkolem předmětu je komplexně seznámit studenta s problematikou charakterizace pevných materiálů, především pak katalyzátorů a sorbentů. Hlavní pozornost je zaměřena na popis jednotlivých technik a strategii výběru vhodných experimentálních technik k charakterizaci katalyzátorů s ohledem na chemické složení katalyzátoru, velikost a tvar částic, velikost a distribuci pórů katalyzátoru, strukturu katalyzátoru, povrchové složení a vlastnosti katalyzátoru, typ a koncentraci aktivních center, acido-bazické vlastnosti, redox vlastnosti, vlastnosti kovových katalyzátorů. Dále je pozornost zaměřena na možnosti in-situ charakterizace a "high throughput methods".

Compulsory literature:

J.W. Niemantsvertdriet: Spectroscopy in Catalysis, Willey - VCH, Weinheim, 2002. I. Chorkendoff, J.W. Niemantsvertdriet: Concepts in Modern Catalysis and Kinetics, Willey - VCh Weinheim, 2003. M. Albert Vannice: Kinetics of Catalytic Reactions, Springer ScienceþBusiness Media, Inc., 2005.

Recommended literature:

 ERTL, G., KNOZINGER, H., WEITKAMP, J. Handbook of Heterogeneous Catalysis, VCH Verlagsgesellschaft mbH. D-69451 Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminar work covering solved issues related to the dissertation focus using monographs, primary literary sources, and other available information sources.

E-learning

Other requirements

ústní zkouška, ověření vědomostí v průběhu semestru: seminární práce, řešení příkladů

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Princip vybraných spektroskopických technik: XRD, XRF, XPS, FTIR, UV-vis, Raman, EXAFS, NMR, EPR 2) Princip teplotně programovaných technik: TPD, TPR, testovací molekuly 3) Princip adsorpčně-desorpčních technik: N2 adsorpce, kalorimetrie, chemisorpce 4) Strategie analýzy chemického složení, texturních vlastností a strukturních vlastností katalyzátoru 5) Příklady analýzy acido-bazických vlastností katalyzátorů 6) Oxidačně-redukční katalýza: příklady analýzy aktivních center katalyzátorů 7) In-situ spektroskopie

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.