9350-3015/01 – Process Engineering (PI)

Gurantor departmentInstitute of Environmental TechnologyCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 20+0
Part-time Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je kvantitativní popis procesů v průmyslu i v přírodě a využití těchto poznatků při návrhu aparátů. Předmět zahrnuje tří základní třídy procesů – hydrodynamické procesy, sdílení tepla a přenos hmoty. V rámci předmětu jsou prohlubovány kvalitativní poznatky přenosových jevů a jejich aplikace při inženýrském modelování s využitím rozměrové analýzy vedoucí k pochopení principů zvětšení měřítka a návrhu aparátů. Předmět má celkovou strukturu, vystiženou seznamem kapitol, ze kterého budou podle konkrétního zadání doktorské práce a podle předchozí průpravy doktoranda vybrána prioritně probíraná témata.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

The aim of the subject is quantitative description of processes in industry and in nature and use of this knowledge in the design of equipment. The subject includes three basic process classes - hydrodynamic processes, heat and mass transport. Within the subject, the qualitative knowledge of transport phenomena and their applications in engineering modelling using dimensional analysis leading to an understanding of the principles of scale-up and equipment design, are deepened. The course has a general structure, outlined by a list of chapters from which the topics related to the scope of PhD thesis will be selected.

Compulsory literature:

McCABE, W.L., SMITH, J.C., HARRIOTT, P. Unit operations of chemical engineering. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 1985. FELDER, R.M., ROUSSEAU, R.W. Elementary principles of chemical processes. 3rd ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2005. RICHARDSON, J.F., COULSON, J.M. Coulson & Richardson's chemical engineering. Vol. 1 and 2., Oxford; Boston: Butterworth-Heineman, 2002.

Recommended literature:

PERRY, R.H., GREEN, D.W. Perry's chemical engineers' handbook. 8th ed., New York: McGraw-Hill, 2008. WANKAT, P.C. Separation process engineering. 2nd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hal, 2007. SEADER, J.D., HENLEY, E.J. Separation process principles. 2nd ed. , Chichester ; Hoboken, N.J.: Wiley, 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Oral exam

E-learning

Other requirements

Ústní zkouška, vypracování zadaných příkladů

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Látkové a energetické bilancování technologických procesů. Fázové rovnováhy ve vícesložkových a vícefázových soustavách. Aplikace přenosových jevů při inženýrském modelování. Mechanika tekutin, proudění v potrubích, čerpání. Dělení dvoufázových směsí, usazování, filtrace. Povrchové jevy, adsorpce, membránové procesy. Sdílení tepla v proudících tekutinách. Sdílení tepla se změnou fáze. Kontaktování fází, disperze, míchání, fluidizace. Protiproudé soustavy výměny tepla a hmoty, destilace, absorpce, extrakce. Soustava voda - vzduch, sušení, chlazení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0712D130002) Chemical and environmental engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (P0713D070001) Thermal engineering and fuels in industry K Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.