9360-0002/01 – Polutanty životního prostředí (PZP)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu „Polutanty ŽP“ je prohloubení znalostí posluchačů v oblasti chemie životního prostředí a výskytu látek kontaminujících všechny složky životního prostředí. Studenti budou seznámení nejen s průběhěm chemických dějů v životním prostředí, ale rovněž s legislativou a možnostmi ochrany životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu „Polutanty ŽP“ je prohloubení znalostí posluchačů v oblasti chemie životního prostředí a výskytu látek kontaminujících všechny složky životního prostředí. Studenti budou seznámení nejen s průběhěm chemických dějů v životním prostředí, ale rovněž s legislativou a možnostmi ochrany životního prostředí.

Povinná literatura:

Bencko, V.,Cikrt, M., Lener, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Avicenum Praha, 282 s. ISBN 80-7169-150-X. 1995. Loon, G.W., Duffy, S. J. Environmental chemistry. A global perspective. 2nd ed.Oxford University Press. 514s. ISBN-10: 0-19-927499-1. 2005. Pitter, P. Hydrochemie. 4. vydání, 568 s. ISBN 978-80-7080-701-9. 2009. Raclavský, K., Raclavská, H., Matýsek, D. Ochrana půd. FRVŠ 408 F1. VŠB-TU Ostrava, Institut geologického inženýrství. 2002. [Vídeň, I. Chemie ovzduší. Praha. Nakl. VŠCHT. 98 s., ISBN 80-7080-571-4. 2005.

Doporučená literatura:

Des Connell: Basic Concepts of Environmental Chemistry. 2nd.ed Boca Raton:Francis Group, 462s. ISBN 978-1-5667-0676-6. 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast při přednáškách. Zpracování seminární práce na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a definice., vstup, osud, vliv polutantů na živé organismy, procesy ovlivňující distribuci a osud polutantů, transport. 2. Chemické reakce polutantů ve všech složkách ŽP. Fázové rovnováhy a mezifázové procesy. Kinetika chemických reakcí, termodynamika. 3. Základní skupiny polutantů v ovzduší, SOx, NOx, TZL, skleníkové plyny - CO2, N2O, CH4 4. Ozon v troposféře a stratosféře. Toxické kovy As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, V, Sn. Organické polutanty. Rozdělení, klasifikace. Vlastnosti. Zdroje, vstup, transport, reakce a osud v životním prostředí, účinky na živé organismy.Těkavé organické látky, VOC. Persistentní organické polutanty, POPs. Charakteristika jednotlivých skupin POPs – PCB, OCP, PAU, PCDDs/Fs, PCNs, PBDE, PFCs, SCCPs atd. 5. Endokrinní disruptory. Farmaceutické látky a látky pro osobní péči. Pesticidy a jejich rezidua 6. Další skupiny polutantů. Ropné uhlovodíky, detergenty, hnojiva, organokovové látky, radioaktivní látky. Vlastnosti, zdroje, výskyt, reakce, účinky na životní prostředí. 7. Znečištění atmosféry. Základní vlastnosti atmosféry, složení a struktura atmosféry, emise, imise, aerosoly, acidifikace, smog, rozptyl znečišťujících látek v atmosféře, reakce polutantů v atmosféře. 8. Hydrosféra. Voda, vlastnosti, funkce, klasifikace vod. Znečištění hydrosféry, sedimenty, eutrofizace vod, samočistící schopnosti vod. 9. Pedosféra Složení a vlastnosti půd, půdotvorné faktory a procesy. Znečištění pedosféry, kontaminace půd, kontaminace potravních řetězců. Odpady. 10. Legislativa v oblasti polutantů životního prostředí, limitní hodnoty vybraných polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí – ovzduší, hydrosféra, půdy, odpady.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní