9360-0015/01 – Instrumentální metody analýzy (IMA)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON0025 Ing. Jan Jonáš
MIR0007 Ing. Martina Mirošová
OTO30 RNDr. Hana Otoupalíková
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
SEI40 prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
TOM90 Ing. Šárka Tomisová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu pochopí principy moderních instrumentálních analytických metod používaných při analýze různých typů materiálů. Bude schopen navrhnout analytický postup, přezkoumat výsledky a pochopit vzájemnou souvislost mezi strukturou a chemickým složením materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na moderní fyzikálně-chemické postupy analýzy v oblasti anorganické a organické analytické chemie. V úvodu budou posluchači seznámeni s postupy úpravy vzorků využívající např. mikrovlnné záření, extrakce apod. Budou podrobně vysvětleny fyzikálně chemické základy optických, elektrochemických i chromatografických metod. Z jednotlivých metod bude důraz kladen na ty metody, které se uplatňují při hodnocení chemického složení odpadů. V závěru budou zmíněné metody fázové a strukturní analýzy (termická analýza, rentgenová difrakce). Posluchači budou také seznámeni se základy chemometrie.

Povinná literatura:

Seidlerová J. a kol. Analytická chemie odpadů. Skripta VŠB - TUO, Ostrava 2005. Zýka, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. Krakovská, E. Heinz, M. K. Rozklady v analytickéj chémii, súčasný stav a trendy. VIENALA Košice, 2001. ISBN 80-88922-48-8. Sommer, L. a kol. Základy analytické chemie II. Učební text VUT v Brně. VUTIUM, Brno 2000. ISBN 80-214-1742-0. Černohorský, T., Jandera, P.: Atomová spektroskopie, učební text Univerzity Pardubice, Ediční středisko UP, Pardubice 1997.

Doporučená literatura:

Atomová absorpční spektroskopie. Sborník přednášek z kurzu. 2. upravené a doplněné vydá-ní. Ing. Václav Helán – 2 THETA Český Těšín 2003. ISBN: 80-86380-16-5. Zajištění kvality analytických výsledků. Sborník přednášek ze semináře v Komorní Lhotce. Ing. Václav Helán – 2 THETA Český Těšín 2003. ISBN: 80-83380-02-5. Domácí a zahraniční odborné časopisy jako např. Chemické listy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postupy chemické úpravy vzorků pro anorganickou analýzu (rozklady vzorků suchou a mokrou cestou, mikrovlnný rozklad), separační techniky v oblasti anorganické analýzy 2. Postupy chemické úpravy vzorků pro organickou analýzu, separační techniky v oblasti organické analýzy 3. Úvod k instrumentálním metodám analýzy. Rozdělení. 4. Fyzikálně-chemické základy optických metod. Základní instrumentální vybavení optic-kých metod. 5. Princip, přístrojové vybavení praktické využití metod v oblasti atomových spektrálních metod (atomové absorpční a emisní spektroskopie). 6. Princip, přístrojové vybavení praktické využití metod využívající RTG záření (atomová fluorescenční spektroskopie). 7. Základní principy elektronová spektroskopie, inračervená spektroskopie (IČ) a blízká IR (NIR). 8. Fyzikálně-chemické základy elektroanalytických metod. Základní instrumentální vyba-vení. Princip, přístrojové vybavení a praktické použití potenciometrie, konduktometrie, polarografie, elektrogravimetrie, coulometrie. 9. Základní metody strukturní a fázové analýzy v oblasti anorganických matriálů (princip a použití termické analýzy, rentgenové difrakce). 10. Nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR), elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie (EPR), Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektroskopie (MS). 11. Separační chromatografické metody. Kapalinová a iontová chromatografie, princip, vuži-tí. 12. Separační chromatografické metody. Plynová chromatografie, princip a využití. 13. Speciální techniky organické analýzy. 14. Základy chemometrie - chyby analytických metod, interpretace výsledku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Záznam laboratorních úloh Laboratorní práce 30  20
                Písemná prověrka znalostí Písemka 15  5
        Zkouška Zkouška 55 (55) 15
                Písemná zkouška Písemka 25  10
                Ústní prověrka znalostí Ústní zkouška 30  15
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku