9360-0105/04 – Úvod do nauky o materiálu (UNoM)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity3
Garant předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIPGarant verze předmětuIng. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, HGF, FEI, FMT, FS, FBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR31 Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty ze základními typy materiálů (kovovými, polovodičovými, kompozitními, keramickými, polymerními aj.), jejich vlastnostmi a aplikačními oblastmi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je rozdělen do dvou základních částí, ve kterých je kladen důraz na základní typy materiálů (kovové, polovodičové, kompozitní, keramické, amorfní, polymerní aj.) a jejich vlastnosti. V první etapě předmětu získá student přehled o struktuře a mikrostruktuře, fyzikálních, mechanických, elektrických a jiných vlastnostech materiálů. V druhé etapě je věnována pozornost využití různých typů materiálů v průmyslu a v nových technologiích. Důraz bude kladen na využití těchto materiálů v oblastech výzkumu a vývoje nanomateriálů a na jejich praktickém využití.

Povinná literatura:

DAVIS, Joseph D. Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, 1998. ISBN 0871706547. BULLINGER, H.-J. Technology Guide. Principels-Application-Trends. Springer, London, 2009. ISBN 978-3-540-88545-0. ELSSNER, Gerhard et al. Ceramics and Ceramic Composites. Materialographic Preparation. Elseviere Imprint, 1999, ISBN 978-0-444-10030-6. HULL, Daniel. An Introduction to composite materials, Cambridge, 1990. ISBN 9780521388559.

Doporučená literatura:

RAO, C.N.R, et al. The Chemistry of Nanomaterials, Synthesis, Properties and Applications, Willey-VCH Weinheim, 2008. ISBN 3527306862. SCHEFFLER, Michael and Paolo COLOMBO. Cellular Ceramics. Wiley-VCH, 2005. ISBN 978352731204.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Přehled materiálů používaných v průmyslu a jejich základní rozdělení. 2. Strukturní vlastnosti materiálů I. Struktura a strukturní poruchy kovů a slitin. Krystalové struktury prvků a binárních slitin. Bodové poruchy v kovech a slitinách; difúze v kovových soustavách. Čárové poruchy krystalové mříže. Difúze v kovech a slitinách. 3. Strukturní vlastnosti materiálů II. Fázové transformace, rovnovážné fázové diagramy. Tuhé roztoky, intermediární fáze, mechanické směsi. Termodynamika transformací. 4. Mechanické vlastnosti materiálů. Zkouška tahem, rázem, v ohybu, zkoušky tvrdosti. Creep. 5. Konstrukční materiály. Soustava železo - uhlík. Základní chemické a strukturní přeměny. Základní dělení a využití ocelí. Vliv přísad na jejich vlastnosti. Litiny. 6. Slitiny kovů I. Slitiny Cu: bronzy, mosazi a kupronikly; slitiny Al: pro odlévání a pro tváření; slitiny Mg: pro odlévání a pro tváření. Vlastnosti a aplikace. 7. Slitiny kovů II. Slitiny Ni a superslitiny, charakteristiky a aplikace. Slitiny vysokotavitelných kovů (Ti, W, Nb aj.), jejich vlastnosti a aplikace. 8. Slitiny kovů III. Vybrané intermetalické sloučeniny. Biokompatibilní materiály, podmínka biokompatibility, typy materiálů. Funkčně gradientní materiály, princip, vlastnosti, využití. 9. Amorfní materiály a polymerní materiály. Charakteristika skel, fyzikálně - chemické vlastnosti, využití v optice a elektronice. Speciální skla. 10. Materiály s elektromagnetickými vlastnostmi. Kovová skla, stabilita, příprava, vlastnosti, příklady, použití. Magnetické materiály, rozdělení, charakteristiky a aplikace. Supravodiče, rozdělení, charakteristiky a aplikace. 11. Keramické materiály. Základní vlastnosti a aplikace. Čistá keramika, technická a konstrukční keramika, technické sklo, porcelán. 12. Kompozitní materiály. Základní dělení, technologie přípravy, aplikace v mikrosvětě a nanotechnologiích. Frikční kompozity. 13. Přírodní materiály. Dělení a charakterizace a jejich využití. 14. Polovodičové materiály. Rozdělení, vlastnosti a charakteristiky. Základní technologie přípravy, vliv parametrů na vodivost. Polovodičové struktury. NÁPLŇ CVIČENÍ: 1. Úvodní cvičení – seznámení s náplní cvičení a podmínkami udělení zápočtů. Podmínky vypracování protokolů. 2. Krystalografie – základní krystalografické mřížky, jejich vlastnosti. Určování směrů a rovin. 3. - 4. Rovnovážné binární a ternární diagramy – základní typy, jejich charakterizace a fázové transformace. Příklady binárních a ternárních diagramů v oblasti materiálového inženýrství. 5. Hodnocení mechanických vlastností materiálů. Tahové zkoušky a zkoušky tvrdosti. RTG difrakční záznamy kovových a nekovových systémů. 6.-7. Odevzdání semestrálního protokolu. Konzultace. Udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                semestral work Semestrální projekt 40  21
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31
                Oral exam Ústní zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: 90%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok