9360-0106/04 – Základní výpočty v chemii (ZV)

Garantující katedraCentrum nanotechnologiíKredity2
Garant předmětuIng. Sylva Holešová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Sylva Holešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEN05 Ing. Sylva Holešová, Ph.D.
PLA88 prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání schopnosti provádět chemické výpočty s různým stupněm obtížnosti. Základní výpočty v chemii budou studenti dále používat v ostatních předmětech studijního programu Nanotechnologie zaměřených na chemii, např. v analytické chemii, fyzikální chemii, v chemických laboratořích.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získání schopnosti provádět chemické výpočty s různým stupněm obtížnosti. Základní výpočty v chemii budou studenti dále používat v ostatních předmětech studijního programu Nanotechnologie zaměřených na chemii, např. v analytické chemii, fyzikální chemii, v chemických laboratořích. Seminář má za cíl doplnit přednášky z Obecné a anorganické chemie.

Povinná literatura:

FLEMR, Vratislav. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. 4. přepr. a oprav.vy. Praha: VŠCHT, 2001. ISBN 978-80-7080-435-3. SEIDLEROVÁ, Jana, Daniela PLACHÁ a Hana OTOUPALÍKOVÁ. Názvosloví a základní výpočty v chemii. 2., upr. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2508-3. TRŽIL, Jan, Václav SLOVÁK a Jaroslav ULLRYCH. Příklady z chemie. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. ISBN 80-248-0491-3.

Doporučená literatura:

KOSTURA, Bruno a Miloslava GREGOROVÁ. Příklady z chemie pro bakalářské obory. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. ISBN 80-248-0564-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro tento předmět nejsou stanoveny další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Názvosloví - symboly a názvy prvků, oxidační čísla, základní pojmy a názvoslovné principy, názvy iontů, binárních sloučenin, pseudobinárních sloučenin, kyselin, solí kyselin, krystalohydráty 2. Názvosloví - isopolykyseliny, peroxokyseliny, thiokyseliny a jejich soli, koordinační sloučeniny 3. Základní pojmy a veličiny - fyzikálně chemické veličiny, molární hmotnost, látkové množství, molární objem, hmotnost atomů, iontů, počet částic atd. 4. Složení soustav I - hmotnostní, molární a objemové zlomky, přepočty mezi hmotnostním a molárním zlomkem 5. Složení soustav II - hmotnostní zlomek prvku ve sloučenině, koncentrace látkového množství 6. Příprava a ředění roztoků – látkové bilance v roztocích - příprava, úprava složení a směšování roztoků 7. Chemické rovnice - zápis a vyčíslování reakce beze změny oxidačních čísel, zápis rovnice v iontovém tvaru 8. Oxidace a redukce - zápis a vyčíslování oxidačně redukční rovnice, včetně zápisu v iontovém tvaru 9. Stechiometrické výpočty I - látkové bilance při chemických dějích 10. Stechiometrické výpočty II - látkové bilance při chemických dějích - pokračování 11. Stavová rovnice ideálního plynu - fyzikální stav plynu, zákony izotermický, izobarický, izochorický, stavová rovnice ideálního plynu, soustavy plynných směsí 12. Termochemie - standardní slučovací a spalná tepla, výpočet standardního reakčního tepla, termochemické zákony 13. Roztoky elektrolytů, výpočet pH - disociace, rovnovážná koncentrace látkového množství iontu, teorie kyselin a zásad, iontový součin vody, výpočet pH 14. Zápočtový písemný test - v zápočtovém týdnu probíhá kontrola studia pomocí písemného testu, který je součástí bodového hodnocení předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: V průběhu semestru jsou znalosti studenta přezkoumány třemi kontrolními testy s celkovým bodovým hodnocením 40 bodů. Na závěr semestru student píše test zápočtový s maximálním bodovým hodnocením 60 bodů, přičemž minimálně musí obdržet za tento test 30 bodů. Zápočet student získává po splnění výše uvedených podmínek, kdy celkově za všechny čtyři testy musí získat minimálně 51 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok